Banalita zla

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Přednáška je vedena formou dialogu a studenti mají možnost diskutovat na téma podstaty zla. Výchozím bodem přednášky jsou úvahy H. Arendtové a psychologické experimenty P. Zimbarda.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou. Po domluvě s lektorkou je možné přednášku realizovat v anglickém jazyce.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová, dr. Šiler

 

K dispozici: 6  F. Dostojevskij a problém svědomí

  DÉLKA: 45 min.
  KAPACITA: 30 lidí

  Popis aktivity

  Přednáška je zaměřena na dílo F. M. Dostojevského z filosofického a psychologického hlediska. Studenti se mohou zamyslet nad otázkami svědomí, trestu, svobody a lásky.

  Určeno pro
  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne
  Po domluvě s lektorkou

  Aktivita nelze uskutečnit v on-line formě. Po domluvě s lektorkou je možné přednášku realizovat v anglickém jazyce.

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

  Odpovědná osoba
  Dr. phil. Lenka Naldoniová

   

  K dispozici: 1   Filosofie lásky

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity

   Studenti se dozví o různých formách lásky za pomoci vybraných autorů: Platóna, Aristotela, Ficina a Freuda.

   Určeno pro
   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne
   Po domluvě s lektorem

   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

   Odpovědná osoba
   Dr. phil. Lenka Naldoniová a Dr. Šiler 

   K dispozici: 2    Filosofie prostoru: z kuchyně do kosmu a zpět

    DÉLKA: 90 min.
    KAPACITA: 30 lidí

    Popis aktivity

    Filosofie prostoru, na příkladu kuchyně. Filosofovat znamená přemýšlet, třeba o zdánlivě banálních věcech. O podstatě lidství v souvislosti s obydlím, intimitou domova už napsalo hlubokomyslné studie několik filosofů. Rovněž tak o hygieně, tělu a tělesnosti. Můžeme se dotknout i genderového aspektu, estetiky designu či pustit se do kritiky luxusu a snobismu. Na rozdíl od sestupu do mikrokosmu domácnosti se může filosofie prostoru zabývat i makrokosmem – vesmírem. Bylo třeba podstoupit převratné kroky v mysli, aby se člověk vymanil z gravitace a začal vůbec uvažovat o možnosti létat, natož pak cestovat do vesmíru. Ruští filosofové působili jako snílci, možná náboženští fantastové, ale z jejich smělých vizí skutečně vzešly projekty raketových motorů a kosmických lodí.

    Určeno pro
    Studenty středních škol

    Místo, kde aktivita proběhne
    Po domluvě s lektorem

    Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba
    Dr. phil. Lenka Naldoniová, Dr. Šiler

     

    K dispozici: 2     Filosofie v dnešní době – kritické myšlení a mediální gramotnost.

     DÉLKA: 90 min.
     KAPACITA: 30 lidí

     Popis aktivity

     Přednáška se zaměří na dva centrální pojmy, které jsou v dnešní době považovány za klíčové kompetence moderního člověk žijícího v záplavě informací a obklopeného technologiemi a médii. Cílem přednášky není pouze papouškovat všudypřítomné poučky a laciná hesla, ale zaměřit na samotnou podstatu problému. Lektor analyzuje a představí pestrou škálu kognitivních zkreslení, tedy vrozených a evolučně podmíněných vlastností lidského mozku, které do značné míry dezinterpretují naše vnímání reality, třebaže v minulosti hrály také pozitivní roli. Na to pak navazuje představení některých argumentačních faulů a logických chyb, které běžně vidíme v argumentaci. Závěrečná teze pak spočívá v tom, že právě znalostí vlastních limitů a chyb se dokážeme přiblížit ideálu kritického myšlení a mediální gramotnosti. Přednáška počítá také s časem (cca 15 – 20 minut) na diskusi a otázky žáků.

     Určeno pro
     Studenty středních škol

     Místo, kde aktivita proběhne
     Po domluvě s lektorem

     Kdy je možné přednášku realizovat
     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

     Odpovědná osoba
     Mgr. David Černín, Ph.D., 

     K dispozici: 4      Filosofie v obrazech

      DÉLKA: 90 min.
      KAPACITA: 30 lidí

      Popis aktivity

      Co je to obraz? Reprezentace, idol, idea? Jakou roli v něm hraje figura a jakou pozadí? A co rám a rámec? To vše je možno demonstrovat na rozboru Velázquezova obrazu Dvorní dámy (Las Meninas, 1656). Filosofie je někdy obsažena přímo v námětu, jako například v Raffaelově Athénské škole (1509). I forma zachycení postav však vyžaduje filosofický výklad. Komplikovanější může být filosofická interpretace surrealistických obrazů, navíc bere-li si na pomoc psychoanalýzu a feminismus.

      Určeno pro
      Studenty středních škol

      Místo, kde aktivita proběhne
      Po domluvě s lektorem

      Kdy je možné přednášku realizovat
      Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

      Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

      Odpovědná osoba
      Dr. phil. Lenka Naldoniová, Dr. Šiler

      K dispozici: 1       Filozofická interpretace nových technologií

       DÉLKA: 45 min.
       KAPACITA: 30 lidí

       Popis aktivity

       Pokud bychom se pokusili periodizovat současnou povahu společnosti, která je neoddělitelně spjata s informačními a komunikačními technologiemi, mohli bychom hovořit o době, jež je z velké části organizovaná prostřednictvím analýzy a zpracování velkých dat (Big Data). Digitální technologie jsou zasazeny do širokého společenského, politického a ideologického kontextu, který tuto dobu značně definuje.  Takový technologický obrat k digitalizaci má dopad na naše samotné poznávání univerza.  V kontextu digitálního obratu se mění ustálené moderní opozice jako subjekt/objekt, stát/společnost, politika/ekonomika, veřejné/soukromé, spotřeba/výroba, čas/prostor, mysl/tělo, práce/volný čas, kultura/příroda či humanismus/post-humanismus.  Data jsou de facto hlavní ingrediencí naší doby. Tato proměna obchodní substance vede k tomu, že se ekonomický systém zaměřuje právě na vyprodukovaná data uživatelů. Ta jsou následně podrobena datové analýze (algoritmy, umělá inteligence, neuronové sítě a hluboké učení) s cílem zavedení nových služeb a obchodních modelů (či personalizace obsahů v internetovém prostředí). V tomto kontextu se také zavádí pojem společnost 4.0. Dosah působení moderních technologií už dávno přesáhl oblast výzkumu, vývoje a výroby a zcela ovládl veřejný a soukromý život do té míry, že si přívlastek 4.0 vysloužila celá společnost, založená na propojení technologií, lidí a dat. To přináší nové problémy a otázky. Vyvíjejí se technologie rychleji, než naše schopnost je efektivně využívat? Povede robotizace k nezaměstnanosti a sociálnímu napětí nebo k emancipaci člověka od rutinní práce? Budeme mít více volného času a neomezené možnosti seberealizace? A jsme na to připraveni?

       Určeno pro
       Studenty středních škol

       Místo, kde aktivita proběhne
       Po domluvě s lektorem

       Kdy je možné přednášku realizovat
       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

       Odpovědná osoba
       Mgr. Roman Rakowski, Ph.D.

       K dispozici: 3        Machiavelliho „amorální“ politika

        DÉLKA: 45 min.
        KAPACITA: 30 lidí

        Popis aktivity

        Přednáška je vedena formou dialogu a studenti budou mít možnost diskutovat na téma politiky ve vztahu k morálce. Politika v Machiavelliho pojetí ztratila svou podřízenost ideji absolutního dobra a přenesla se do prostoru boje o moc. Politik tak přestal být vázán na křesťanské hodnoty a musel být schopný vytvořit silný stát. Machiavelliho úvahy tak způsobily rozpor mezi politikou a morálkou a otevřely cestu politice jako samostatnému umění. Otázkou zůstává do jaké míry termín „machiavellismus“ odpovídá Machiavelliho úvahám.

        Určeno pro
        Studenty středních škol

        Místo, kde aktivita proběhne
        Po dohodě s lektorkou.

        Aktivitu nelze realizovat on-line formou. Po dohodě s lektorkou lze přednášku realizovat také v anglickém jazyce.

        Kdy je možné přednášku realizovat
        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

        Odpovědná osoba

        dr. Phil. Lenka Naldoniová

        K dispozici: 2         Mojžíšovská fyzika aneb Slepá větev vývoje moderní vědy

         DÉLKA: 60 min.
         KAPACITA: 30 lidí

         Popis aktivity

         Populárně pojatá přednáška se snaží nabourat tradiční obraz vzniku moderní vědy, který spočívá v představě přímočarého vývoje od renesance přes Galilea a Newtona až po 20. století. Představen bude naopak proud, který ještě v 17. století vážně usiloval založit celé poznání přírody na doslovném čtení Bible – a v tomto smyslu působil jako seriózní protipól (dnes) kanonických postav dějin vědy. Přednáška tak obsáhne témata historická, filozofická, religionistická i přírodovědná, samozřejmě ve formě zcela přiměřené publiku.

         Určeno pro
         Studenty středních škol

         Místo, kde aktivita proběhne
         Po domluvě s lektorem

         Kdy je možné přednášku realizovat
         Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

         Aktivitu lze realizovat on-line formou.

         Odpovědná osoba
         Mgr. Jan Čížek, Ph.D.

         Žádná volná místa          Náboženské sekty

          DÉLKA: 60 min.
          KAPACITA: 30 lidí

          Popis aktivity
          Vzdělávací přednáška

          Určeno pro
          Studenty středních škol

          Místo, kde aktivita proběhne
          Po domluvě s lektorem

          Kdy je možné přednášku realizovat
          Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

          Zodpovědná osoba
          doc. ThDr. Tomáš Novotný

          Žádná volná místa           NIETZSCHE A NADČLOVĚK

           DÉLKA: 60 min.
           KAPACITA: 30 lidí

           Popis aktivity

           Po všeobecném úvodu do myšlení Friedricha Nietzscheho se zaměříme na téma nadčlověka a knihu „Tak pravil Zarathustra“. Mimo jiné se studenti dozví, proč se Nietzschemu říká „filosof s kladivem“, jaký význam měla v jeho životě Wagnerova hudba a proč Nietzscheho myšlení přitahovalo Adolfa Hitlera.

           Určeno pro
           Studenty středních škol

           Kde daná aktivita proběhne
           Dle domluvy s lektorkou

           Kdy je možné přednášku realizovat
           Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

           Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

           Odpovědná osoba
           Dr. phil. Lenka Naldoniová

           K dispozici: 3            Platónova geometrizace a správné mínění

            DÉLKA: 90 min.
            KAPACITA: 30 lidí

            Popis aktivity
            Vzdělávací přednáška

            Určeno pro
            Studenty středních škol

            Místo, kde aktivita proběhne
            Po domluvě s lektorem

            Kdy je možné přednášku realizovat
            Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

            Odpovědná osoba
            PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.

            K dispozici: 1             Psyché – od Hérakleita k Sókratovi

             DÉLKA: 45 min.
             KAPACITA: 30 lidí

             Popis aktivity
             Vzdělávací přednáška

             Určeno pro
             Studenty středních škol

             Místo, kde aktivita proběhne
             Po domluvě s lektorem

             Kdy je možné přednášku realizovat
             Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

             Odpovědná osoba
             PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.

             K dispozici: 1              SÓKRATES A PLATÓN

              DÉLKA: 60 min.
              KAPACITA: 30 lidí

              Popis aktivity

              Opravdu Sókratés řekl „Vím, že nic nevím“? Jaký je význam „Platónovy jeskyně“? Znáte Platónův mýtus o „vozatajovi“? Během přednášky dostanete odpovědi nejen na tyto otázky, ale také se dozvíte, kdo je ideální politik podle Platóna a proč ho tak obdivoval T. G. Masaryk.

              Určeno pro
              Studenty středních škol

              Kde daná aktivita proběhne
              Dle domluvy s lektorkou

              Kdy je možné přednášku realizovat
              Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

              Aktivitu lze uskutečnit on-line formou nebo v anglickém jazyce.

              Odpovědná osoba
              Dr. phil. Lenka Naldoniová

              K dispozici: 4               Sókratés filokerdés, ekonomie zisku a eudaimonia

               DÉLKA: 45 min.
               KAPACITA: 30 lidí

               Popis aktivity
               Vzdělávací přednáška

               Určeno pro
               Studenty středních škol

               Místo, kde aktivita proběhne
               Po domluvě s lektorem

               Kdy je možné přednášku realizovat
               Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

               Odpovědná osoba
               PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.

               K dispozici: 1                Sókratův princip suverenity ctnosti

                DÉLKA: 45 min.
                KAPACITA: 30 lidí

                Popis aktivity
                Vzdělávací přednáška

                Určeno pro
                Studenty středních škol

                Místo, kde aktivita proběhne
                Po domluvě s lektorem

                Kdy je možné přednášku realizovat
                Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                Odpovědná osoba
                PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.

                K dispozici: 1                 T. G. Masaryk: problémy nihilismu

                 DÉLKA: 45 min.

                 Popis aktivity
                 Přednáška je zaměřena na filosofické úvahy T. G. Masaryka a jeho vztah k ruské filosofii a literatuře. Studenti se také seznámí s myšlenkami Dostojevského, kterému Masaryk věnoval svou knihu „Rusko a Evropa“.

                 Určeno pro
                 Studenty středních škol

                 Místo, kde aktivita proběhne
                 Dle domluvy s lektorem

                 Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou. Po domluvě s lektorkou je možné přednášku realizovat v anglickém jazyce..

                 Kdy je možné přednášku realizovat
                 Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

                 Odpovědná osoba
                 Dr. phil. Lenka Naldoniová

                 K dispozici: 3                  Úvod do judaismu

                  DÉLKA: 60 min.
                  KAPACITA: 30 lidí

                  Popis aktivity
                  Vzdělávací přednáška

                  Určeno pro
                  Studenty středních škol

                  Místo, kde aktivita proběhne
                  Po domluvě s lektorem

                  Kdy je možné přednášku realizovat
                  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                  Zodpovědná osoba
                  doc. ThDr. Tomáš Novotný

                  K dispozici: 3                   Úvod do postmoderní filosofie

                   DÉLKA: 45 min.
                   KAPACITA: 30 lidí

                   Popis aktivity

                   Postmoderna jako filosofický směr, kulturní kód i klima doby. Postmodernismus v umění, architektuře, módě i spiritualitě. Globalizace a nový věk. Konec dějin. I konec postmoderny?

                   Určeno pro
                   Studenty středních škol

                   Místo, kde aktivita proběhne
                   Po domluvě s lektorem

                   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                   Kdy je možné přednášku realizovat
                   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                   Odpovědná osoba
                   ThLic. Vladimír Šiler, Dr.

                   K dispozici: 1                    ÚVOD DO RUSKÉ FILOSOFIE

                    DÉLKA: 60 min.
                    KAPACITA: 30 lidí

                    Popis aktivity

                    Zaměříme se na období ruské filosofie, které skončilo po bolševické revoluci. Hlavními tématy přednášky jsou slavjanofilové a západníci, Turgeněv a ruský nihilismus, Dostojevskij a Solovjov, Masaryk a Rusko.

                    Určeno pro
                    Studenty středních škol

                    Kde daná aktivita proběhne
                    Dle domluvy s lektorkou

                    Kdy je možné přednášku realizovat
                    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                    Aktivitu lze uskutečnit on-line formou nebo v anglickém jazyce.

                    Odpovědná osoba
                    Dr. phil. Lenka Naldoniová

                    K dispozici: 2                     Kapacita aktivity

                     Délka aktivity

                     Online aktivity