Střední školy

Kalaallit Nunaat – Země Gróňanů

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity

Grónsko je autonomním teritoriem Dánského království. Historie, kultura a jazyk grónských Inuitů se od obyvatel pevninského Dánska ovšem zcela odlišují. Grónsko navíc zaujímá 97 % rozlohy Dánska a ustupující ledovec slibuje bohaté zásoby nerostných surovin. Gróňané tak stále častěji skloňují myšlenku politické nezávislosti. Cílem přednášky je seznámit posluchače s mezinárodním postavením Grónska v kontextu postupující klimatické změny a s aspekty života grónských Inuitů, o kterém u nás stále převládá řada zkreslených představ. Přednáška je doplněna cestovatelskými zážitky, fotografiemi a poznatky z rozhovorů s poslanci grónského parlamentu a obyvateli hlavního města Nuuku.

Určeno pro

Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne

Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat

Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba

Mgr. Adam Kočí

K dispozici: 5  Jak vytvořit vlastní mapu světa

  DÉLKA: 90 min.
  KAPACITA: 30 lidí

  Popis aktivity

  Na příkladu mapy světa se studenti seznámí se základními možnostmi tvorby map v geografickém informačním systému. Vyzkoušíme si zobrazit naši planetu na mapě v několika zobrazeních a zkusíme vizualizovat některé tematické vrstvy jako oceány, řeky, jezera, hranice států či největší města. Výsledkem bude sestavená vlastní mapa, kterou si studenti vyexportují do PDF či obrázku.

  Určeno pro

  Studenty středních škol

  Místo, kde aktivita proběhne

  Dle domluvy s lektorem

  Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

  Kdy je možné přednášku realizovat

  Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba

  Mgr. Luděk Krtička, PhD.

  K dispozici: 3   Komu patří Arktida?

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 30 lidí

   Popis aktivity

   Arktida již dávno není pouze místem dobrodružných polárních expedic. Dnes vstupuje do povědomí především jako region nejcitelněji zasažený klimatickou změnou. Tající ledy Severního ledového oceánu odkrývají zásoby nerostných surovin, nové námořní trasy i poslední části nerozděleného světového území. Způsobují ale rovněž nenávratné škody v křehkém polárním ekosystému a ohrožují čtyři miliony tamějších obyvatel. Cílem přednášky je představit studentům význam regionu Arktidy v kontextu aktuální geopolitické situace a vlastních poznatků z regionů za severním polárním kruhem – Grónska a Laponska.

   Určeno pro

   Studenty středních škol

   Místo, kde aktivita proběhne

   Dle domluvy s lektorem

   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

   Kdy je možné přednášku realizovat

   Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

   Odpovědná osoba

   Mgr. Adam Kočí

   K dispozici: 5    Učitelem zeměpisu na zkoušku

    DÉLKA: 90 min.
    KAPACITA: 20 lidí

    Popis aktivity

    Studenti si vyzkoušejí několik aktivit (didaktické hry, aplikace – dle věku žáků), které by mohli použít při výuce zeměpisu, rozhodnou-li se stát učitelem zeměpisu. Také se seznámí s obecným rámcem studia připravujícího budoucí vzdělavatele.

    Určeno pro

    Studenty středních škol

    Místo, kde aktivita proběhne

    Dle domluvy s lektorem

    Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

    Kdy je možné přednášku realizovat

    Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba

    RNDr. Barbara Baarová, Ph.D.

    K dispozici: 3     Sčítání lidu v minulosti, současnosti a budoucnosti

     DÉLKA: 90 min.
     KAPACITA: 30 lidí

     Popis aktivity

     Sčítání lidu je aktivita, se kterou se setkává každý. Pro fungování státu má nesporný význam, který je však často zastřen nejrůznějšími mýty a polopravdami. Mezi námi žije docela početná skupina jeho rozhodných odpůrců. Přednáška seznámí posluchače se smyslem sčítání i s jeho proměnami v čase na příkladech z různých zemí světa, ale především u nás. Můžeme se sčítání vzdát? Odpověď zní ano, můžeme, pokud ho dokážeme nahradit databázemi, které se už dnes intenzivně budují. Ale dokud ty databáze nebudou propojené a zcela spolehlivé, sčítání lidu bude probíhat i nadále, i když zřejmě ve stále se zmenšujícím rozsahu.

     Určeno pro

     Studenty středních škol

     Místo, kde aktivita proběhne

     Dle domluvy s lektorem

     Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

     Kdy je možné přednášku realizovat

     Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

     Odpovědná osoba

     prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

     K dispozici: 3      Demokracie a lidská práva v Africe

      DÉLKA: 90 min.
      KAPACITA: 30 lidí

      Popis aktivity

      Subsaharská Afrika je často vnímána jako region, který je neustále zmítaný konflikty a kde dochází k častému porušování lidských práv. Přednáška se zaměří na vývoj demokracie v postkoloniální Africe, jejích tradičních podob, ale především současným demokratizačním snahám v regionu. Důraz bude kladen také na problematiku dodržování lidských práv a roli Africké unie v této oblasti. Přednáška bude doplněna konkrétními příklady ze současné Afriky a prostor bude rovněž věnován diskusi.

      Určeno pro

      Studenty středních škol

      Místo, kde aktivita proběhne

      Dle domluvy s lektorem

      Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

      Kdy je možné přednášku realizovat

      Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

      Odpovědná osoba

      Mgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D.

      K dispozici: 2       Současné křižovatky Blízkého východu – ekonomické, politické a společenské výzvy dneška

       DÉLKA: 90 min.
       KAPACITA: 30 lidí

       Popis aktivity

       Blízký východ je oblastí, která často vyvolává rozporuplné reakce – od romantizujících představ po bezpečnostní hrozbu. Sám region v posledních letech prochází turbulentními fázemi své existence, politickými změnami, ekonomickými transformacemi a celospolečenskými proměnami. Cílem přednášky je tak upozornit na důležité klíčové trendy (včetně těch, které zažíváme v Česku a v Evropě), zasadit je do regionálního a mezinárodního kontextu a na základě i debaty se studenty přispět k lepšímu pochopení života v tomto regionu a jeho možné budoucnosti v našem sousedství.

       Určeno pro

       Studenty středních škol

       Místo, kde aktivita proběhne

       Dle domluvy s lektorem

       Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

       Kdy je možné přednášku realizovat

       Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

       Odpovědná osoba

       RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.

       K dispozici: 3        Energetika pro 21. století

        DÉLKA: 90 min.
        KAPACITA: 30 lidí

        Popis aktivity

        Prezentace se zaměří na prostorové rozmístění hlavních typů obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Česku, bariéry a příležitosti podmiňující jejich rozvoj, energetickou tranzici a přechod k nízkouhlíkové společnosti.

        Určeno pro

        Studenty středních škol

        Místo, kde aktivita proběhne

        Dle domluvy s lektorem

        Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

        Kdy je možné přednášku realizovat

        Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

        Odpovědná osoba

        Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

        K dispozici: 2         Poradenství pro zájemce o studium geografie na Katedře sociální geografie v příhraničních regionech Slovenka

         Popis aktivity

         Lektor představí Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje, možnosti studia a obory nabízené katedrou. Vhodné pro semináře zeměpisu.

         Určeno pro

         Studenty středních škol

         Místo, kde aktivita proběhne:

         Dle domluvy s lektorem

         Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

         Kdy je možné přednášku realizovat

         Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

         Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

         Odpovědná osoba

         PhDr. Martin Solik, Ph.D.

         K dispozici: 11          Geografie v praxi

          DÉLKA: 90 min.
          KAPACITA: 30 lidí

          Popis aktivity

          Cílem přednášky je představit studentům praktický průmět geografie do oblasti praxe a možnosti budoucího pracovního uplatnění po studiu geografie na vysoké škole.

          Určeno pro

          Studenty středních škol

          Místo, kde aktivita proběhne

          Dle domluvy s lektorem

          Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

          Kdy je možné přednášku realizovat

          Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

          Odpovědná osoba

          Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

          K dispozici: 2           Základní obrysy světové ekonomiky

           DÉLKA: 90 min.
           KAPACITA: 30 lidí

           Popis aktivity

           Jaké jsou největší současné ekonomiky světa? Která megaměsta mají větší HDP než středně velké státy? A kolik států světa předstihnou z hlediska velikostí ekonomiky nadnárodní korporace jako Amazon, Google nebo Toyota? Proč jsou tak velké rozdíly v bohatství mezi státy, regiony a městy? Které části světa představují hospodářské jádro a které periferie? Těmito otázkami se budeme zabývat v přednášce o současné globální ekonomice.

           Určeno pro

           Studenty středních škol

           Místo, kde aktivita proběhne

           Dle domluvy s lektorem

           Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

           Kdy je možné přednášku realizovat

           Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

           Odpovědná osoba

           doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

           K dispozici: 3            Ruská agrese na Ukrajině – co bude dál?

            DÉLKA: 90 min.
            KAPACITA: 30 lidí

            Popis aktivity

            Ukrajina je stát s tisíciletou historií a Ukrajinci nejsou Rusové. Rusko tuto skutečnost není schopno uznat a snaží se tuto Ukrajinu zničit silou. Dnešní ruský režim už vykazuje jasné rysy fašismu i nacismu a stal se nebezpečný pro celou Evropu. Jak bude vypadat svět v dalších dekádách? Je několik vizí budoucnosti.

            Určeno pro

            Studenty středních škol

            Místo, kde aktivita proběhne

            Dle domluvy s lektorem

            Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

            Kdy je možné přednášku realizovat

            Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

            Odpovědná osoba

            prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

            K dispozici: 10             Rozvoj zemí globálního Jihu

             DÉLKA: 90 min.
             KAPACITA: 30 lidí

             Popis aktivity

             V zemích globálního Jihu, dříve nazývaných jako země třetího světa či rozvojové země, žije většina obyvatel naší planety. V posledních dvaceti letech se jedná o velmi dynamicky se rozvíjející regiony, přesto však ve většině ukazatelů kvality života jejich společnosti významně zaostávají za zeměmi Evropy. Přednáška bude zaměřena na představení současného stavu naplňování cílů udržitelného rozvoje v zemích Afriky, Latinské Ameriky, Asie a Tichomoří.

             Určeno pro

             Studenty středních škol

             Místo, kde aktivita proběhne

             Dle domluvy s lektorem

             Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

             Kdy je možné přednášku realizovat

             Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

             Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

             Odpovědná osoba

             doc. RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

             K dispozici: 3              Neuznané státy na současné mapě světa

              DÉLKA: 90 min.
              KAPACITA: 30 lidí

              Popis aktivity

              Vedle klasických států s širokým mezinárodním uznáním existují v současném světě také entity, které jsou sice schopné v mnoha ohledech jako státy fungovat, ale širší mezinárodní uznání jim chybí. Takové entity označujeme jako neuznané či de facto státy. V současné době se mezi ně řadí např. Abcházie, Jižní Osetie, Náhorní Karabach, Podněstří, Severní Kypr či Somaliland. Přednáška bude zaměřena na faktory, jež vedly k jejich vzniku a zasadí dopady jejich existence nejen na mezinárodní systém, ale také na každodenní život jejich obyvatel.

              Určeno pro

              Studenty středních škol

              Místo, kde aktivita proběhne

              Dle domluvy s lektorem

              Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

              Kdy je možné přednášku realizovat

              Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

              Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

              Odpovědná osoba

              doc. RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

              K dispozici: 3               Kolonialismus a dekolonizace v subsaharské Africe

               DÉLKA: 90 min.
               KAPACITA: 30 lidí

               Popis aktivity

               Kolonialismus byl proces, který zejména v průběhu 18. až 20. století významně ovlivnil podobu afrického kontinentu. Ačkoliv dekolonizace proběhla ve většině zemí subsaharské Afriky již před více než padesáti lety, přesto charakter koloniální správy v mnohém ovlivňuje dodnes hranice států, zaměření jejich ekonomik, ale často i kulturu a jazyk. Přednáška bude zaměřena na koloniální dějiny subsaharské Afriky, charakter dekolonizace a pozůstatky kolonialismu, s nimiž se můžeme v Africe setkat dodnes.

               Určeno pro

               Studenty středních škol

               Místo, kde aktivita proběhne

               Dle domluvy s lektorem

               Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

               Kdy je možné přednášku realizovat

               Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.

               Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

               Odpovědná osoba

               doc. RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

               K dispozici: 2                Evropská unie-minulost, přítomnost a budoucnost

                DÉLKA: 90 min.
                KAPACITA: 30 lidí

                Popis aktivity

                Od konce Druhé světové války hledají evropští politici a zainteresovaní odborníci i občané odpověď na otázku „Jak organizovat vztahy mezi národními státy v Evropě, aby byl dlouhodobě zajištěn mír a prosperita?“. Odpovědí byl a je proces evropské integrace, který má své zastánce i odpůrce. Přednáška s následnou diskusí představí historické pozadí evropského integračního procesu, jeho aktuální stav a možné alternativní vývojové perspektivy.

                Určeno pro

                Studenty středních škol

                Místo, kde aktivita proběhne

                Dle domluvy s lektorem

                Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                Kdy je možné přednášku realizovat

                Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                Odpovědná osoba

                doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

                K dispozici: 1                 Chytrá města a regiony – teorie, praxe, realita

                 DÉLKA: 90 min.
                 KAPACITA: 30 lidí

                 Popis aktivity

                 Již více než 10 let probíhá diskuse odborníků v oblasti rozvoje obcí, měst a regionů k problematice takzvaných chytrých měst či chytrých regionů (smart cities), a to celosvětově. Přednáška s diskusí představí koncept chytrých měst a bude zaměřena jak na teorii a její konstruktivní kritickou reflexi, tak na praktické příklady naplňování konceptu chytrých měst konkrétními projekty v zahraničí a Česku.

                 Určeno pro

                 Studenty středních škol

                 Místo, kde aktivita proběhne

                 Dle domluvy s lektorem

                 Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                 Kdy je možné přednášku realizovat

                 Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                 Odpovědná osoba

                 doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

                 K dispozici: 1                  Smršťující se města a regiony – příčiny a důsledky

                  DÉLKA: 90 min.
                  KAPACITA: 30 lidí

                  Popis aktivity

                  V rámci procesu ekonomických a politických změn v zemích střední Evropy od roku 1989 dochází k polarizaci mezi úspěšnými a neúspěšnými městy a regiony. Úspěšnost změn můžeme zjednodušeně měřit ukazateli demografického a ekonomického vývoje, přičemž neúspěšná města a regiony ztrácejí obyvatelstvo i pracovní místa. Tato méně úspěšná města nazýváme zmenšujícími se či smršťujícími se městy a jejich řídící orgány musí na tuto situaci reagovat. Přednáška se zaměří na vybrané příčiny a důsledky tohoto smršťování a na průmět do politických iniciativ, zejména na příkladu MSK a Ostravy.

                  Určeno pro

                  Studenty středních škol

                  Místo, kde aktivita proběhne

                  Dle domluvy s lektorem

                  Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                  Kdy je možné přednášku realizovat

                  Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                  Odpovědná osoba

                  doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

                  K dispozici: 1                   Život v Ocelovém městě

                   DÉLKA: 90 min.
                   KAPACITA: 30 lidí

                   Popis aktivity

                   Město Ostrava má pověst místa, kde nestojí za to žít a pracovat. Je tomu skutečně tak? Jak hodnotí kvalitu života jeho vlastní obyvatelé? Jak je toto město zajímavé pro studenty a co jim nabízí? Má smysl uvažovat o Ostravě jako o místu pro život? Cílem přednášky je představit studentům komplexní pohled na problematiku volby, kde studovat a snad i v budoucnu žít?

                   Určeno pro

                   Studenty středních škol

                   Místo, kde aktivita proběhne

                   Dle domluvy s lektorem

                   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                   Kdy je možné přednášku realizovat

                   Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                   Odpovědná osoba

                   Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D.

                   K dispozici: 2                    Za poznáním moravských regionů – Moravské Slovácko

                    DÉLKA: dle domluvy
                    KAPACITA: 30 lidí

                    Popis aktivity

                    Exkurze do etnografické oblasti Moravského Slovácka a pohoří Bílých Karpat (specificky Horňácko) za účelem poznání hlavních charakteristik, specifik a zajímavostí v rovině fyzicko-geografické, kulturně-historické a sociálně-ekonomické. Exkurze může být jednodenní či dvoudenní a zároveň se nabízí možnost vícedenního pobytu v rámci školního výletu s širším územním záběrem na další dílčí podoblasti (Dolňácko, Podluží, Luhačovické Zálesí).

                    Určeno pro

                    Studenty středních škol

                    Místo, kde aktivita proběhne

                    Dle domluvy s lektorem

                    Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                    Kdy je možné přednášku realizovat

                    Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                    Odpovědná osoba
                    RNDr. Petr Žufan, Ph.D.

                    K dispozici: 2                     Máme plán – tvorba územního plánu obce

                     DÉLKA: 120 min.
                     KAPACITA: 15 lidí

                     Popis aktivity

                     V rámci workshopu bude studentům představeno územní plánování – základní nástroj plánování rozvoje obcí. Hlavní část workshopu spočívá ve hraní deskové hry Máme plán.

                     Určeno pro

                     Studenty středních škol

                     Místo, kde aktivita proběhne

                     Dle domluvy s lektorem

                     Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                     Kdy je možné přednášku realizovat

                     Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                     Odpovědná osoba
                     Mgr. Alex Nováček, Ph.D,

                     K dispozici: 4                      Rusko-ukrajinský konflikt v geopolitických a historických souvislostech

                      DÉLKA: 90 min.
                      KAPACITA: 30 lidí

                      Popis aktivity

                      Proč je Ukrajina pro Rusko tak důležitá, že je kvůli ní ochotno vést válku? Je Ukrajina umělý stát, nebo má svou historickou tradici státnosti? Jaký je historický vztah mezi Rusy a Ukrajinci a proč část obyvatel Ukrajiny mluví rusky? Jaké nástroje Rusko používá, aby si zajišťovalo vliv ve svém “blízkém zahraničí”?

                      Určeno pro

                      Studenty středních škol

                      Místo, kde aktivita proběhne

                      Dle domluvy s lektorem

                      Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                      Kdy je možné přednášku realizovat

                      Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                      Odpovědná osoba

                      doc. RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.

                      K dispozici: 3                       Politická geografie Indopacifické Asie

                       DÉLKA: 90 min.
                       KAPACITA: 30 lidí

                       Popis aktivity

                       Těžiště světové ekonomiky a politiky se začátkem 21. století přesunulo ze severoatlantické do indo-pacifické oblasti Asie, v níž sídlí více než polovina obyvatel planety. Mimořádně rozmanitý region, ve kterém u sebe sousedí asijské úspěšné moderní a mocné státy a taky chudé rozvojové státy v tranzici, je místem dynamické bezpečnostní situace. Proč je region Indopacifické Asie významný a proč bychom se jím měli zabývat ve středoevropském prostoru? Přednáška představí vybraná témata, jakož i reflektuje postoje EU.

                       Určeno pro

                       Studenty středních škol

                       Místo, kde aktivita proběhne

                       Dle domluvy s lektorem

                       Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                       Kdy je možné přednášku realizovat

                       Lze realizovat pouze v období mezi měsíci září–únor.
                       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                       Odpovědná osoba

                       Mgr. Lukáš Laš, Ph.D.

                       K dispozici: 3                        Rwanda – země tisíců kopců

                        DÉLKA: 90 min.
                        KAPACITA: 30 lidí

                        Popis aktivity

                        Rwanda, země tisíců kopců, jak rádi říkají místní, je jeden z nejmenších a také nejzalidněnějších států na africkém kontinentě. Díky svému hornatému povrchu je často označována Švýcarskem Afriky. Se Švýcarskem ovšem tato země nemá společné jen hory, ale také nejmenší míru korupce v celé Africe. Jak vypadá země, kde v roce 1994 proběhla jedna z největších genocid od druhé světové války a jakým způsobem se těží minerály používané pro výrobu mobilních telefonů?

                        Určeno pro

                        Studenty středních škol

                        Místo, kde aktivita proběhne

                        Dle domluvy s lektorem

                        Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                        Kdy je možné přednášku realizovat

                        Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                        Odpovědná osoba

                        Mgr. Jan Macháček, Ph.D.

                        K dispozici: 5                         Zanzibar – ostrov koření a tisíců vůní

                         DÉLKA: 45 min.
                         KAPACITA: 30 lidí

                         Popis aktivity

                         Zanzibar je největší z tanzanských ostrovů a často bývá označován jako perla Indického oceánu. I přes relativně malou rozlohu může tento ráj na zemi mnoho nabídnout. Na cestě po Zanzibaru navštívíme plantáže s kořením, korálové útesy, ztratíme se v klikatých uličkách z dob koloniální éry, a nakonec načerpáme energii na ostrově, který obývají želvy obrovské.

                         Určeno pro

                         Studenty středních škol

                         Místo, kde aktivita proběhne

                         Dle domluvy s lektorem

                         Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                         Kdy je možné přednášku realizovat

                         Celoročně. Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                         Odpovědná osoba

                         Mgr. Jan Macháček, Ph.D.

                         K dispozici: 5                          Filosofie pro děti

                          DÉLKA: 45 min.
                          KAPACITA: 20 lidí

                          Popis aktivity

                          Po přečtení dvou až tří krátkých příběhů a úryvků z pohádek se děti zamyslí nad filosofickými otázkami, které jim bude dávat vyučující: co dělá člověka člověkem (Pinocchio); jak vzniká přátelství a jaký je jeho význam (Děti z Bullerbynu); co je dobro a zlo (klasické pohádky: Popelka, Perniková chaloupka, Červená Karkulka apod.); zda existuje čistě dobrý nebo čistě zlý člověk (Ronja, dcera loupežníka); zda může být loupežník dobrý člověk (Rumcajs); téma svobody a nezávislosti (Pipi dlouhá punčocha); téma smrti (Bratři Lví srdce); co je realita (Mikulka, Jak šlo Něco Někam). Příběhy se mohou měnit, případně doplňovat po domluvě s vyučujícím.

                          Určeno pro

                          mateřské a základní školy

                          Místo, kde aktivita proběhne

                          Místo realizace se určí na základě domluvy s lektorkou. Aktivitu nelze realizovat online formou

                          Termín realizace

                          Termín se určí na základě domluvy s lektorkou

                          Odpovědná osoba

                          Dr. phil. Lenka Naldoniová

                          K dispozici: 2                           SÓKRATES A PLATÓN

                           DÉLKA: 60 min.
                           KAPACITA: 30 lidí

                           Popis aktivity

                           Opravdu Sókratés řekl „Vím, že nic nevím“? Jaký je význam „Platónovy jeskyně“? Znáte Platónův mýtus o „vozatajovi“? Během přednášky dostanete odpovědi nejen na tyto otázky, ale také se dozvíte, kdo je ideální politik podle Platóna a proč ho tak obdivoval T. G. Masaryk.

                           Určeno pro
                           Studenty středních škol

                           Kde daná aktivita proběhne
                           Dle domluvy s lektorkou

                           Kdy je možné přednášku realizovat
                           Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                           Aktivitu lze uskutečnit on-line formou nebo v anglickém jazyce.

                           Odpovědná osoba
                           Dr. phil. Lenka Naldoniová

                           K dispozici: 2                            ÚVOD DO RUSKÉ FILOSOFIE

                            DÉLKA: 60 min.
                            KAPACITA: 30 lidí

                            Popis aktivity

                            Zaměříme se na období ruské filosofie, které skončilo po bolševické revoluci. Hlavními tématy přednášky jsou slavjanofilové a západníci, Turgeněv a ruský nihilismus, Dostojevskij a Solovjov, Masaryk a Rusko.

                            Určeno pro
                            Studenty středních škol

                            Kde daná aktivita proběhne
                            Dle domluvy s lektorkou

                            Kdy je možné přednášku realizovat
                            Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                            Aktivitu lze uskutečnit on-line formou nebo v anglickém jazyce.

                            Odpovědná osoba
                            Dr. phil. Lenka Naldoniová

                            K dispozici: 2                             NIETZSCHE A NADČLOVĚK

                             DÉLKA: 60 min.
                             KAPACITA: 30 lidí

                             Popis aktivity

                             Po všeobecném úvodu do myšlení Friedricha Nietzscheho se zaměříme na téma nadčlověka a knihu „Tak pravil Zarathustra“. Mimo jiné se studenti dozví, proč se Nietzschemu říká „filosof s kladivem“, jaký význam měla v jeho životě Wagnerova hudba a proč Nietzscheho myšlení přitahovalo Adolfa Hitlera.

                             Určeno pro
                             Studenty středních škol

                             Kde daná aktivita proběhne
                             Dle domluvy s lektorkou

                             Kdy je možné přednášku realizovat
                             Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                             Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                             Odpovědná osoba
                             Dr. phil. Lenka Naldoniová

                             K dispozici: 2                              Principy vývoje moderní poezie

                              DÉLKA: 90 min.
                              KAPACITA: 30 lidí

                              Popis aktivity

                              Erbenovy Balady, vizuální poezie Václava Havla, březinovský symbolistický vesmír či surrealistická sonda do podvědomí. Co mají tyto jedinečné básnické přístupy společné, jak mohou takto stát vedle sebe? Současná poezie je pro mnoho čtenářů neuchopitelným fenoménem – konceptuální, experimentální, vizuální, konkrétní a jiná pojetí poezie ovšem mají své historické vývojové problémy, které lze poměrně jednoduše demonstrovat na vývoji formální i tematickém. Přednáška je proto na základě několika ukázek z básnického vývoje od Erbena po experimentální poezii zaměřena na nenáročný výklad toho, jak se poezie dívá na svět a jak se může současný čtenář dívat na poezii.

                              Určeno pro

                              Střední školy

                               Místo, kde aktivita proběhne

                              Místo bude určeno na základě domluvy s lektorem.

                               Kdy je možné přednášku realizovat

                              Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                               Odpovědná osoba

                              Mgr. Roman Polách, Ph.D.

                              K dispozici: 2                               Od Pavouka k Harakiri: literatura a literární život regionu po roce 1989

                               DÉLKA: 90 min.
                               KAPACITA: 30 lidí

                               Popis aktivity

                               Přednáška je zaměřena na základní panoramatický pohled na literaturu našeho regionu po roce 1989. Přehled je postaven nejenom na jednotlivých osobnostech regionální prózy a poezie, ale rovněž zahrnuje pohled na literární život a literární provoz (kluby, literární čtení, literární festivaly, nakladatelství, časopisy etc.), jenž se v oblasti severovýchodní Moravy a českého Slezska po roce 1989 prudce rozvíjí a demonstruje kulturní bohatost a zároveň divokost (poetickou i generační) zdejší literatury.

                               Určeno pro

                               Střední školy

                                Místo, kde aktivita proběhne

                               Místo bude určeno na základě domluvy s lektorem.

                                Kdy je možné přednášku realizovat

                               Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                Odpovědná osoba

                               Mgr. Roman Polách, Ph.D.

                               K dispozici: 2                                Umění pro architekturu a veřejný prostor

                                DÉLKA: 60 min.
                                KAPACITA: 30 lidí

                                Popis aktivity

                                Většina z nás denně chodí kolem řady uměleckých děl, které v minulosti protkaly ulice měst, veřejná prostranství, parky, ale rovněž interiéry významných budov, institucí a podniků. Jak se tato díla do architektury a veřejného prostoru dostala? Odkud tento fenomén pochází a kdy dosáhl největšího rozmachu? Se kterými typy a technikami se setkáváme nejčastěji? Udělejme si virtuální procházku našim městem či čtvrtí a řekněme si něco rovněž o kvalitě těchto objektů a významu jejich ochrany. Připomeneme si i významné projekty z posledního desetiletí, které se tímto fenoménem zabývají.

                                Určeno pro
                                Studenty středních škol

                                Místo, kde aktivita proběhne
                                Místo bude určeno na základě dohody s lektorem.

                                Kdy je možné přednášku realizovat
                                Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                Odpovědná osoba

                                Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.

                                K dispozici: 2                                 Kreativní psaní

                                 Popis aktivity

                                 Napsat dopis, sestavit zprávu o události, vyplnit formulář. To vše středoškolští žáci běžně znají. Ale co takhle psát v němčině trochu kreativněji? To si mohou žáci vyzkoušet ve workshopu „Kreativní psaní“. Po teoretickém shrnutí, co to vlastně kreativita znamená a jaké podmínky je potřeba si vytvořit před samotným psaním, si žáci pomocí několika metod vytvoří své vlastní básně a dozví se také mnohé techniky, které jim v psaní uměleckých textů mohou napomoci.

                                 Určeno pro
                                 Studenty středních škol

                                 Místo, kde aktivita proběhne
                                 FF OU, Katedra germanistiky
                                 Aktivitu lze realizovat on-line formou

                                  Kdy je možné přednášku realizovat
                                 Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                 Odpovědná osoba
                                 Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
                                 Stanislava Majcherová

                                 K dispozici: 2                                  Kramářské písně jako součást populární kultury raného novověku

                                  DÉLKA: 90 min.
                                  KAPACITA: 30 lidí

                                  Popis aktivity

                                  Populární kultura, a hudba především, nás obklopuje téměř všude. Populární písničky provázejí všední den mnohých z nás, máme je rádi pro jejich zpěvnost, ale i obsahové sepětí jejich textů (ale i funkcí) s našimi životy, starostmi i radostmi či s naším pohledem na svět. Jak vypadal a fungoval tento fenomén v době, kdy ještě neexistovala technika schopná reprodukovat hudbu a lidé byli odkázáni na svou paměť a tištěné slovo? Přednáška věnovaná kramářské písni se to pokusí vysvětlit. Nastíníme si základní termíny i situaci fungování této produkce, která byla spjata s možností šíření slova tiskem, a to v co nejsnadnější a nejlevnější podobě. Projdeme si oblíbená témata tehdejší populární písně, která si ukážeme na exemplárních případech.

                                  Určeno pro
                                  Studenty středních škol

                                  Místo, kde aktivita proběhne
                                  Místo bude určeno na základě domluvy s lektorem.

                                  Kdy je možné přednášku realizovat
                                  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                  Odpovědná osoba

                                  Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.

                                  K dispozici: 2                                   Machiavelliho „amorální“ politika

                                   DÉLKA: 45 min.
                                   KAPACITA: 30 lidí

                                   Popis aktivity

                                   Přednáška je vedena formou dialogu a studenti budou mít možnost diskutovat na téma politiky ve vztahu k morálce. Politika v Machiavelliho pojetí ztratila svou podřízenost ideji absolutního dobra a přenesla se do prostoru boje o moc. Politik tak přestal být vázán na křesťanské hodnoty a musel být schopný vytvořit silný stát. Machiavelliho úvahy tak způsobily rozpor mezi politikou a morálkou a otevřely cestu politice jako samostatnému umění. Otázkou zůstává do jaké míry termín „machiavellismus“ odpovídá Machiavelliho úvahám.

                                   Určeno pro
                                   Studenty středních škol

                                   Místo, kde aktivita proběhne
                                   Po dohodě s lektorkou.

                                   Aktivitu nelze realizovat on-line formou. Po dohodě s lektorkou lze přednášku realizovat také v anglickém jazyce.

                                   Kdy je možné přednášku realizovat
                                   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                   Odpovědná osoba

                                   dr. Phil. Lenka Naldoniová

                                   K dispozici: 3                                    Hmyz na talíři

                                    DÉLKA: 45 min.
                                    KAPACITA: 30 lidí

                                    Popis aktivity

                                    Pojídání hmyzu je ve světě velmi rozšířené a ačkoli ve střední Evropě vypadá zatím stále exoticky, je hmyz patrně potravinou budoucnosti. Jaké hmyzí delikatesy se konzumují v různých částech světa? Jaký hmyz v potravinářství využíváme my? Kolik hmyzu za život (většinou nevědomky) tak jako tak sníme? A proč hmyz vůbec jíst vědomě? Nejen na to se Vám pokusí odpovědět tato přednáška.

                                    Určeno pro
                                    Studenty středních škol

                                    Místo, kde aktivita proběhne
                                    Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

                                    Kdy je možné přednášku realizovat
                                    Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                    Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                    Lektor přednášky
                                    Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

                                    K dispozici: 1                                     Skrz Transylvánii zemi divokých psů až do nebeského kláštera

                                     DÉLKA: 60 min.
                                     KAPACITA: 30 lidí

                                     Popis aktivity

                                     Byli jste už v Rumunské Transylvánii nebo Bulharských horách? Jsou pro vás tyto neprávem opomíjené končiny synonymem nebezpečí – zrádných hor, zlodějů, divokých psů a pověstí o knížeti Draculovi? Vydejte se s námi po stopách science-road tripu napříč rozlehlými a liduprázdnými horami i planinami, se stády ovcí a divokými koňmi, pohostinnými lidmi, prastarými kláštery, a pro nás na vědecké expedici, především s desítkami zapadlých ledovcových jezer. Právě k největšímu z nich – Smradlivu ezeru a zpět vedla naše cesta, během níž jsme zbořili své stereotypy v tomto kouzelném kraji. Nechte si i vy zbořit ty své a třeba si odnesete tip na levnou a přitom spektakulární dovolenou pro příští léto.

                                     Určeno pro
                                     Studenty základních a středních škol

                                     Místo, kde aktivita proběhne
                                     Přednáška probíhá na dané škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

                                     Kdy je možné přednášku realizovat
                                     Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                     Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                     Lektor přednášky
                                     Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D.

                                     K dispozici: 1                                      Ekofeminismus v americké literatuře

                                      DÉLKA: 60 min.
                                      KAPACITA: 60 lidí

                                      Popis aktivity

                                      Spisovatelé jako John Steinbeck, Zora Neale Hurstonová či Octavia E. Butlerová vpisují přírodu do svých románů nikoliv jako mlčící zelenou kulisu, ale jako samotnou živou postavu, která častokrát utváří a ovlivňuje životní cesty hlavních postav zásadních způsobem. Co však ještě výrazněji spojuje jmenované autory je způsob, jakým spojují přírodu s ženou – ať už prostřednictvím literární metafory, nebo skrze hlavní hrdiny a hrdinky jejich románů. V této přednášce budou studentům představeni právě vybraní spisovatelé, kteří ve svých dílech propojují přírodu s ženou, častokrát za cílem poukázat na environmentální i socio-politické problémy v americké společnosti či možná řešení klimatické krize.

                                      Určeno pro

                                      Studenty středních škol

                                      Místo a čas konání přednášky

                                      Na základě dohody s lektorkou

                                      Odpovědná osoba

                                      Mgr. Karla Rohová

                                       

                                      K dispozici: 3                                       Spojené státy za mřížemi – masové uvězňování v USA

                                       DÉLKA: 90 min.
                                       KAPACITA: 100 lidí

                                       Popis aktivity

                                       Vedle migrace, ekonomické křehkosti americké střední třídy a zhoršující se závislosti Američanů na opiátech a lécích proti bolesti, je zásadním politickým, ekonomickým a společenským tématem krize trestního řízení a přeplněnost vězeňského systému. Hrozba vězení visí nad značnou částí dospělé americké populace, především z řad afroamerické a hispánské komunity, čím dál většího počtu žen a také vysokého počtu osob s duševními poruchami. Celkově americká vězeňská populace tvoří okolo pětiny všech vězňů na světě, ačkoli populace USA představuje pouhých 4-5 procent světové populace. Většina trestanců se nachází ve státních vězeních, ale přeplněná jsou i nápravná zařízení federální a okresní úrovně. Až dvě třetiny lidí za mřížemi okresních věznic přitom nebyly za nic odsouzeny, ale sedí ve vězení, protože nemají dostatek financí na zaplacení kauce a dalších poplatků nebo se nechtějí k danému činu přiznat jen proto, aby dostali nižší trest či podmínku. Společně se podíváme na historické kořeny masového uvězňování, současné trendy a dopady pobytu vězení na komunity napříč USA.

                                       Určeno pro
                                       Studenty středních škol

                                       Kde daná aktivita proběhne
                                       Dle domluvy s lektorem

                                       Kdy je možné přednášku realizovat
                                       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                       Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                       Odpovědná osoba
                                       Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.

                                       K dispozici: 2                                        Spojené státy a (i)migrace

                                        DÉLKA: 90 min.
                                        KAPACITA: 100 lidí

                                        Popis aktivity

                                        Podíváme se společně na tři různé druhy migrací, které dlouhodobě silně ovlivňují a utvářejí současné Spojené státy: historickou migraci Afroameričanů z venkovského jihu do velkých měst napříč USA a na její důsledky (vznik ghett a segregace vzdělávání, zvýšená přítomnost policie, masové uvězňování, ale i rozvoj americké hudby atd.); na migraci z Asie a Střední Ameriky, která hraje stěžejní roli v různých průmyslových odvětvích v USA, má silný potenciál v politických kampaních a problematizuje sčítání lidu. V neposlední řadě se podíváme na příklady vnitřní migrace v USA za levnějším bydlením či pracovními příležitostmi a také na to, jak významnou roli zde může hrát faktor změny klimatu nebo pandemie COVID-19. Cílem přednášky a diskuze je ukázat rozmanitost Spojených států, a skrze migrace představit kořeny nejpalčivějších současných problémů země a jejich kontext.

                                        Určeno pro
                                        Studenty středních škol

                                        Kde daná aktivita proběhne
                                        Dle domluvy s lektorem

                                        Kdy je možné přednášku realizovat
                                        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                        Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                        Odpovědná osoba
                                        Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.

                                        K dispozici: 2                                         Nekonečný boj o volební právo v USA

                                         DÉLKA: 90 min.
                                         KAPACITA: 100 lidí

                                         Popis aktivity

                                         Ústava Spojených států amerických občanům výslovně nezaručuje volební právo. Při vzniku země jej považovali otcové zakladatelé za privilegium a ještě do 20. let 19. století mohli v USA volit prakticky jen bílí muži vlastnící půdu, tedy asi 1/5 obyvatelstva; teprve nově přibývající státy do svých ústav vložily právo volit i pro nemajetné bílé muže. Po občanské válce (1861-65) a následně v roce 1920 sice volební právo dále rozšířily dodatky ústavy a v roce 1965 byl konečně schválen i samostatný zákon o volebním právu. Avšak neustále se měnící výklad zejména čtrnáctého a patnáctého dodatku ústavy, zaručujícího občanská a volební práva bývalým otrokům, umožňuje jednotlivým státům už století a půl systematicky diskriminovat především etnické minority a omezovat jejich právo volit. Volební právo je zpolitizovaným tématem, protože otázka, zda se jedná o právo či privilegium zůstává nezodpovězená. Zásadní roli v tomto vývoji pak hraje i Nejvyšší soud USA, na jehož půdě se od občanské války část boje o občanská práva části Američanů odehrává.

                                         Určeno pro
                                         Studenty středních školy

                                         Místo, kde aktivita proběhne
                                         Dle domluvy s lektorem

                                         Kdy je možné přednášku realizovat

                                         Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                         Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                         Odpovědná osoba
                                         Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.

                                          

                                         K dispozici: 1                                          Rozdělená americká společnost

                                          DÉLKA: 90 min.
                                          KAPACITA: 100 lidí

                                          Popis aktivity

                                          Často nyní v médiích slyšíme, že společnost ve Spojených státech amerických se polarizuje, že je rozdělená. Obecně platí, že USA představují zeměpisně a společensky opravdu různorodý stát a příčiny rozdělené společnosti lze nalézt ve společensko-kulturních otázkách (často vedoucích k tzv. kulturním válkám), socio-ekonomické oblasti, otázce vztahů mezi etnickými a náboženskými skupinami, pohlavími, generacemi a společenskými třídami. To vše se v USA promítá do politické a mediální sféry, která je z ideologických a mocenských důvodů rovněž rozdělená více než v minulosti. V přednášce a následné diskuzi se proto podíváme na klíčová témata, která dlouhodobě i v současné době americkou společnost nejvíce štěpí, a na to, jaký dopad mají na americkou politiku – a politika a média na ně.

                                          Určeno pro
                                          Studenty středních škol

                                          Kde daná aktivita proběhne
                                          Dle domluvy s lektorem

                                          Kdy je možné přednášku realizovat
                                          Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                          Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                          Odpovědná osoba
                                          Mgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.

                                          K dispozici: 1                                           Diagnostika dědičných chorob, prevence nádorových chorob a prenatální diagnostika

                                           DÉLKA: 60 min.
                                           KAPACITA: 30 lidí

                                           Popis aktivity
                                           Přednáška pro studenty středních škol zaměřená na zajímavá témata jako jsou dědičné choroby, prenatální diagnostika a prevence nádorových chorob.

                                           Určeno pro
                                           Studenty středních škol (3. a 4. ročník)

                                           Kde daná aktivita proběhne
                                           Dle domluvy s lektorem

                                           Kdy je možné přednášku realizovat
                                           Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                           Odpovědná osoba
                                           doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., Ph.D.

                                           K dispozici: 1                                            Biblioterapie – Julinova a Césarova cesta

                                            DÉLKA: 45 min., 90 min.

                                            Popis aktivity 

                                            Jak přiblížit dětem v mateřské škole, že některé děti nemohou běhat jako ony? Nebo že některé děti vůbec nevidí nebo nevidí stejně? Děti mají rády pohádky a příběhy, protože nás dokážou přenést do jiného světa a nechávají nás přemýšlet o různých tématech. Studentky Speciální pedagogiky využijí prvků biblioterapie a spojí osobité vlastnosti a kouzlo literatury s praktickými aktivitami, kterými mohou promlouvat k nejmenším. Děti budou uvedeny do problematiky vrstevníků s postižením neotřelou formou, prostřednictvím dětské knihy Kluk a pes, která byla napsána o dětech s handicapem. Příběhy jim přiblíží, s čím se dítě s tělesným nebo zrakovým postižením potýká, navíc si prostřednictvím detailně naplánovaných aktivit vyzkouší a zažijí, jaké to je. Chybět nebude ani motivace k činnosti v podobě odměny. Děti pak samy mohou sdílet své pocity a dozví se, jak příběhy v knížce dopadly. Cílem aktivity je naučit toleranci k odlišnostem.

                                            Určeno pro

                                            Děti mateřských škol (starší děti – předškoláci)

                                            Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                                            Místo, kde aktivita proběhne

                                            Exteriér (příp. interiér) MŠ

                                            Kdy je možné přednášku realizovat
                                            Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem (nejdříve od únoru 2022).

                                            Odpovědná osoba

                                            Lektorky: Mgr. Kateřina Bambulová, Bc. Lucie Boučková

                                            Garant: Mgr. Edita Satinská, Ph.D.

                                            K dispozici: 3                                             Třídní kolektiv a jeho stmelování

                                             DÉLKA: 45 min., 90 min.

                                             Popis aktivity 

                                             Doznívající preference individuality, jež nabyla na vzestupu po listopadu 1989, je aktuálně kontraproduktivní z hlediska sociálního vývoje. Důsledky se projevují v narůstajícím počtu individualizovaných kolektivů, kdy pandemická situace ještě zvýšila vzájemnou intoleranci. Akce by měla podpořit pocit soubytí členů třídního kolektivu. Cílem je inspirovat členy třídního kolektivu k vyšší integraci jeho členů nezávisle na pohlaví, sociálním statutu a tělesné konstituci.

                                             Určeno pro

                                             1-4. postupový ročník SŠ

                                             Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                                             Místo, kde aktivita proběhne
                                             Střední škola

                                             Kdy je možné přednášku realizovat
                                             Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                             Odpovědná osoba

                                             Lektor: PhDr. Jan Svoboda, Garant: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

                                             Žádná volná místa                                              Ekologie jako věda (aneb třídění ekologie není)

                                              DÉLKA: 45 min., 90 min.
                                              KAPACITA: 30 lidí

                                              Popis aktivity

                                              Víte co opravdu znamená Ekologie? Jedná se o třídění odpadů či něco podobného nebo se pod tímto pojmem skrývá mnohem víc? Jste ochotni rozbít informační bublinu a poznat pravou skutečnost? Pokud ano tak je tato přednáška určena právě Vám.

                                              Určeno pro
                                              Studenty středních škol

                                              Místo, kde aktivita proběhne
                                              Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

                                              Kdy je možné přednášku realizovat
                                              Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                              Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                              Lektor přednášky
                                              Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D.

                                              K dispozici: 1                                               KAPKY VODY NA CESTĚ DO OCEÁNU – DESKOVÁ HRA

                                               DÉLKA: 120 min.
                                               KAPACITA: 12 lidí

                                               Popis aktivity

                                               Projděte si s námi cestu vody zábavnou a naučnou formou společenské deskové hry, která byla vytvořena na Ostravské univerzitě. Dozvíte se, jak různá prostředí (hory, města, nížiny) ovlivňují koloběh vody v přírodě, jak může být voda užitečná nebo jakým způsobem může představovat riziko pro společnost. Hra je ideální pro menší skupinu žáků (4–12 osob) a je prokládána krátkými prezentacemi k jednotlivým tématům.

                                               Určeno pro
                                               Žáci základních a středních škol

                                               Místo, kde aktivita proběhne
                                               PřF OU, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 983/10

                                               Kdy je možné přednášku realizovat
                                               Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                               Odpovědná osoba
                                               Mgr. Zuzana Poledniková, Mgr. Lukáš Vaverka

                                               K dispozici: 1                                                KUDY TEČE ŘEKA

                                                DÉLKA: 90 min.
                                                KAPACITA: 30 lidí

                                                Popis aktivity

                                                Řeky jsou nedílnou součástí našich životů. Máte řeku v okolí svého bydliště a trávíte čas v její blízkosti? V rámci workshopu žáci si vyzkouší práci s modelem řeky, pochopí její fungování od pramene až po ústí a dozví se o problematice znečištění řek. Díky svým nápadům a představivosti se dokonce mohou zapojit i do výzkumu!

                                                Určeno pro
                                                Žáky základních škol (4. až 9. třída)

                                                Místo, kde aktivita proběhne
                                                PřF OU, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 983/10

                                                Kdy je možné přednášku realizovat
                                                Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                Odpovědná osoba
                                                Mgr. Zuzana Poledniková, Mgr. Lukáš Vaverka

                                                K dispozici: 2                                                 KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ

                                                 DÉLKA: 90 min.
                                                 KAPACITA: 30 lidí

                                                 Popis aktivity

                                                 Už jste někdy slyšeli o koloběhu vody? Přijďte se zblízka seznámit s jedním z nejdůležitějších cyklů na světe novou interaktivní formou. Seznámíte se s nekonečně se opakujícím příběhem vody. Pochopíte odkud se bere déšť, jak lze vytvořit mraky v laboratoři a který povrch je nejproblematičtější z hlediska povodní.

                                                 Určeno pro
                                                 Žáky základních škol (I. a II. stupeń)

                                                 Místo, kde aktivita proběhne
                                                 PřF OU, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Chittussiho 983/10

                                                 Kdy je možné přednášku realizovat
                                                 Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                 Odpovědná osoba
                                                 Mgr. Zuzana Poledniková, Mgr. Radek Tichavský, Ph.D.

                                                 K dispozici: 1                                                  Cesta vody

                                                  DÉLKA: 90 min.
                                                  KAPACITA: 30 lidí

                                                  Popis aktivity

                                                  Vzdělávací přednáška na téma koloběhu vody v přírodním i městském prostředí.  Co se děje s vodní kapkou, když vypadne z oblaku? Je její cesta zajímavější v přírodním prostředí anebo v rušném, zastaveném prostředí měst? Jsme její cestu schopni zachytit a máme nástroje, které nám umožňují koloběh vody předpovídat? Prozkoumejte s námi tuto cestu a poznejte schopnosti člověka koloběh vody ovlivnit.

                                                  Určeno pro
                                                  Studenty středních škol

                                                  Místo, kde aktivita proběhne

                                                  Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

                                                  Kdy je možné přednášku realizovat
                                                  Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                  Odpovědná osoba

                                                  Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D

                                                  K dispozici: 1                                                   Hydrologické extrémy – povodeň a sucho

                                                   DÉLKA: 90 min.
                                                   KAPACITA: 30 lidí

                                                   Popis aktivity

                                                   Vzdělávací přednáška na téma přírodních katastrof, které způsobují výrazné ekonomické škody i ztráty na lidských životech. Co je to povodeň a kdy nastává sucho? Jakým způsobem je možné tyto dva jevy hodnotit a je vůbec možné předpovídat jejich výskyt? Jaké opatření máme k dispozici abychom snížili dopady těchto extrému na prostředí, ve kterém člověk žije? Vydejte se s námi do tajů hydrologie, vědy, která se snaží tyto otázky odpovědět.

                                                   Určeno pro
                                                   Studenty středních škol

                                                   Místo, kde aktivita proběhne

                                                   Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

                                                   Kdy je možné přednášku realizovat
                                                   Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                   Odpovědná osoba

                                                   Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D

                                                   K dispozici: 2                                                    Klimatické změny a jejich vliv na přírodní extrémy

                                                    DÉLKA: 90 min.
                                                    KAPACITA: 30 lidí

                                                    Popis aktivity

                                                    Změny klimatu hýbou celou společností a otevírají mnoho nezodpovězených otázek, o které se přou odborníci, politici, i laická veřejnost. Jejich dopad se odráží i na krajině, ve které žijeme. Pozorujeme častější přívalové povodně, zaznamenáváme extrémně suchá období, v přímořských oblastech se lidé bojí extrémních hurikánů a ve vysokých pohořích tají horské ledovce. Podíváme se na to, jak změny klimatu měnily krajinu v historii a jak na ně krajina reaguje dnes. Zjistíme, jaká nás čeká budoucnost z hlediska přírodních extrémů na základě klimatických scénářů. Dozvíme se, zda lidská společnost může dopadům klimatických změn na přírodu zabránit, nebo alespoň zmírňovat jejich dopady a škody.

                                                    Určeno pro
                                                    Studenty středních škol

                                                    Místo, kde aktivita proběhne

                                                    Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

                                                    Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                                                    Kdy je možné přednášku realizovat
                                                    Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                    Odpovědná osoba

                                                    Mgr. Radek Tichavský, Ph.D.

                                                    K dispozici: 1                                                     Panorama španělské literatury

                                                     DÉLKA: 90 min.
                                                     KAPACITA: 50 lidí

                                                     Popis aktivity

                                                     V přednášce se studenti seznámí s hlavními literárními představiteli španělského písemnictví a jejich nejvýznamnějšími díly, která jsou komentována v historickém a společenském kontextu.

                                                     Určeno pro
                                                     Studenty středních škol

                                                     Místo, kde aktivita proběhne
                                                     FF OU, Katedra romanistiky

                                                     Aktivitu lze realizovat on-line formou

                                                     Kdy je možné přednášku realizovat
                                                     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                     Odpovědná osoba

                                                     dr. J. Mlčoch

                                                     K dispozici: 1                                                      Monitoring invazních druhů bezobratlých v ČR

                                                      DÉLKA: 45 min.
                                                      KAPACITA: 30 lidí

                                                      Popis aktivity

                                                      Invazní druhy živočichů se, ať už přičiněním člověka či díky změně klimatu, rozšířily mimo původní oblast svého výskytu a v novém prostředí se rychle množí a šíří i proto, že v něm postrádají konkurenci. Díky projektům občanské vědy se každý může stát součástí týmu vědců, kteří vybrané bezobratlé druhy těchto vetřelců monitorují. Podívejte se s námi na aktuální pátrací akce, do kterých se můžete zapojit v místě bydliště nebo kdekoliv, kde se právě pohybujete. Přispějete tak k pochopení mechanismu šíření nepůvodních druhů a jejich vlivu na společenstva, k ochraně biodiverzity, tvorbě legislativy a řešení vážných problémů spojených s invazními druhy.

                                                      Určeno pro
                                                      Žáky základních a studenty středních škol

                                                      Místo, kde aktivita proběhne
                                                      Dle domluvy s lektorem

                                                      Kdy je možné přednášku realizovat
                                                      Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                      Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                      Lektor přednášky
                                                      Mgr. Hana Plátková

                                                      Žádná volná místa                                                       Panorama hispanoamerické literatury

                                                       DÉLKA: 90 min.
                                                       KAPACITA: 50 lidí

                                                       Popis aktivity

                                                       Jak se vyznat v množství španělsky psané literatury v Latinské Americe? I na to odpoví přednáška, ve které se přehledovým způsobem studenti seznámí s nejzajímavějšími stěžejními díly latinskoamerické literatury.

                                                       Určeno pro
                                                       Studenty středních škol

                                                       Místo, kde aktivita proběhne
                                                       FF OU, Katedra romanistiky

                                                       Aktivitu lze realizovat on-line formou

                                                       Kdy je možné přednášku realizovat
                                                       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                       Odpovědná osoba

                                                       dr. J. Mlčoch

                                                       K dispozici: 1                                                        Moje ekologická stopa

                                                        DÉLKA: 90 min.
                                                        KAPACITA: 35 lidí

                                                        Popis aktivity

                                                        Co nám říká ekologická stopa a co to vlastně znamená udržitelný rozvoj? Planeta Země lidem nabízí omezené množství zdrojů, které denně spotřebováváme. Otázkou tedy je, zda naše planeta stačí k uspokojení stále narůstajících nároků lidstva. Odpověď na tuto otázku zjistíme společně při výpočtu ekologické stopy jednotlivých žáků. Interaktivními úkoly za použití moderních technologií, jako jsou mobilní aplikace, se žáci seznámí s principy a praktickou stránkou udržitelného rozvoje a také s možným řešením důsledků lidské činnosti. Cílem workshopu je zvýšení povědomí o lidské spotřebě, znečištění planety a v neposlední řadě také o významné roli jednotlivců při řešení této krize. Dalším výstupem je také zvýšení praktických znalostí a dovedností spotřebitele v denním životě. 

                                                        Určeno pro
                                                        Studenty středních a žáci II. stupně základních škol

                                                        Místo, kde aktivita proběhne
                                                        PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

                                                        Kdy je možné přednášku realizovat
                                                        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                        Aktivitu lze uskutečnit on-line

                                                        Odpovědná osoba

                                                        Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D.

                                                        K dispozici: 2                                                         Studium němčiny v Ostravě – proč dnes studovat němčinu?

                                                         DÉLKA: 80 min.
                                                         KAPACITA: 30 lidí

                                                         Popis aktivity

                                                         Workshop nabídne žákům SŠ krátký vhled do každodenního studijního života studenta germanistiky a naznačí možné perspektivy a profesní dráhu po absolvování studia. Přemýšlíte o studiu na naší katedře a ještě váháte? Pak jsou zde lektoři katedry právě pro Vás. Nejenže dostanete odpovědi na své otázky, ale budete mít možnost také promluvit si s rodilými mluvčími a zažít tak němčinu v autentické podobě.

                                                         Určeno pro
                                                         Studenty středních škol

                                                         Místo, kde aktivita proběhne
                                                         FF OU, Katedra germanistiky

                                                         Aktivitu lze realizovat on-line formou

                                                         Kdy je možné přednášku realizovat
                                                         Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                         Odpovědná osoba

                                                         Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

                                                         K dispozici: 1                                                          V kůži osoby s handicapem

                                                          DÉLKA: 120 min., 180 min.
                                                          KAPACITA: 15 lidí

                                                          Popis aktivity

                                                          S člověkem, který má nějaké postižení se můžeme setkávat denně. Jaké to ale ve skutečnosti je, žít s handicapem? Jak člověk s těžkým zrakovým postižením pozná barvu svého oblečení nebo jak si uvaří čaj? Jak se domluví člověk s postižením, když neslyší nebo nemluví? Jak může člověk na invalidním vozíku třeba lyžovat nebo hrát rugby?  Můžete si zkusit být na chvíli v kůži člověka s postižením. Vyzkoušíte si, jak číst a psát Braillovo písmo pro nevidomé, jak se pozdravit s člověkem se sluchovým postižením, který neslyší a jak se mu představit. Dozvíte se, jak komunikovat pohledem, a jak ovládat domácnost pouze pomocí rtů. Ukážeme vám sportovce, kteří vítězí na stadionech a tím také nad svým handicapem. Naučíte se, jak s člověkem s určitým postižením správně mluvit nebo co udělat, abyste mu dokázali správně pomoci.

                                                          Určeno pro

                                                          Střední školy, základní školy

                                                          Místo, kde aktivita proběhne

                                                          PdF  OU, Katedra speciální pedagogiky, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory

                                                          Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou.

                                                          Kdy je možné přednášku realizovat

                                                          Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                          Odpovědná osoba

                                                          Mgr. Edita Satinská, Ph.D.

                                                          K dispozici: 5                                                           Mladý dirigent

                                                           DÉLKA: 90 min.
                                                           KAPACITA: 30 lidí

                                                           Popis aktivity

                                                           Dirigent zvedne taktovku a jako mávnutím kouzelného proutku orchestr hraje. Zní to tak jednoduše! Ale jaké je to ve skutečnosti? Jak jednoduché je dirigovat? To si můžete zkusit na našem workshopu. Ukážeme si nejen základní dirigentská schémata, ale také různé další „fígle a dirigentské vychytávky“.

                                                           Není se čeho bát, vždyť přece stačí jen zvednou ruce!

                                                           Určeno pro

                                                           Střední školy

                                                           Místo, kde aktivita proběhne

                                                           PdF  OU, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory

                                                           Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou.

                                                           Kdy je možné přednášku realizovat

                                                           Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                           Odpovědná osoba

                                                           Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.

                                                           K dispozici: 10                                                            Letem světem se sborovým zpěvem

                                                            DÉLKA: 120 min.
                                                            KAPACITA: 30 lidí

                                                            Popis aktivity

                                                            Pojďme společně zpívat! A podívejme se, jak se zpívá i jinde ve světě. Během našeho aktivního workshopu poznáte lépe svůj hlas, získáte základy sborového zpěvu a zazpíváte si např. africký spirituál nebo japonskou lidovou píseň ad. Možná v sobě objevíte i skrytý pěvecký talent. Rozhodně se nebojte a pojďte to zkusit!

                                                            Určeno pro

                                                            Střední školy

                                                            Místo, kde aktivita proběhne

                                                            PdF  OU, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory

                                                            Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou.

                                                            Kdy je možné přednášku realizovat

                                                            Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                            Odpovědná osoba

                                                            Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.

                                                            K dispozici: 10                                                             Třídní kolektiv a jeho stmelování

                                                             DÉLKA: 45 min., 90 min.

                                                             Popis aktivity 

                                                             Doznívající preference individuality, jež nabyla na vzestupu po listopadu 1989, je aktuálně kontraproduktivní z hlediska sociálního vývoje. Důsledky se projevují v narůstajícím počtu individualizovaných kolektivů, kdy pandemická situace ještě zvýšila vzájemnou intoleranci. Akce by měla podpořit pocit soubytí členů třídního kolektivu. Cílem je inspirovat členy třídního kolektivu k vyšší integraci jeho členů nezávisle na pohlaví, sociálním statutu a tělesné konstituci.

                                                             Určeno pro

                                                             1-4. postupový ročník SŠ

                                                             Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                                                             Místo, kde aktivita proběhne
                                                             Střední škola

                                                             Kdy je možné přednášku realizovat
                                                             Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                             Odpovědná osoba

                                                             Lektor: PhDr. Jan Svoboda, Garant: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

                                                             Žádná volná místa                                                              Vztah k vlastnímu tělu

                                                              DÉLKA: 45 min., 90 min.

                                                              Popis aktivity 

                                                              Současný trend podporovaný médii a hlavně sociálními sítěmi vede část dospívajících k neadekvátní manipulaci se svým tělem. Cílem prakticky vedené části přednášky je narušit úhel pohledu přítomných na tělesnou stránku v souvislosti s módními trendy, které vznikají jako důsledek blahobytu. Cílem je prevence mentální anorexie, bulimie, bigorexie, ortorexie.

                                                              Určeno pro

                                                              Nejlépe 8 –  9. třída ZŠ, počet účastníků nerozhoduje

                                                              Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                                                              Místo, kde aktivita proběhne
                                                              Základní škola

                                                              Kdy je možné přednášku realizovat
                                                              Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                              Odpovědná osoba

                                                              Lektor: PhDr. Jan Svoboda, Garant: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

                                                              K dispozici: 1                                                               Nácvik německé výslovnosti se zaměřením na problematické jevy

                                                               DÉLKA: 80 min.
                                                               KAPACITA: 30 lidí

                                                               Popis aktivity

                                                               Poradenství, asistence

                                                               Určeno pro
                                                               Studenty středních škol

                                                               Místo, kde aktivita proběhne
                                                               FF OU, Katedra germanistiky

                                                               Kdy je možné přednášku realizovat
                                                               Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                               Odpovědná osoba

                                                               Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

                                                               Stanislava Majcherová

                                                               K dispozici: 1                                                                Počítačem podporovaný překlad – budoucnost dnešních překladatelů?

                                                                DÉLKA: 80 min.
                                                                KAPACITA: 30 lidí

                                                                Popis aktivity

                                                                Prakticky zaměřený workshop se věnuje moderním pomůckám při práci na překladu textů – elektronickým slovníkům, internetovým překladovým databázím a zejména počítačem podporovanému překladu (CAT-tools). Seznámíte se s aktuálními požadavky na trhu s překlady, dozvíte se o principu fungování počítačem podporovaných překladových aplikací, vyzkoušíte si základní práci s nimi a vyhotovíte svůj první počítačem podpořený překlad.

                                                                Určeno pro
                                                                Studenty středních škol

                                                                Místo, kde aktivita proběhne
                                                                FF OU, Katedra germanistiky

                                                                Aktivitu nelze realizovat on-line formou

                                                                Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                                Odpovědná osoba

                                                                Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

                                                                Stanislava Majcherová

                                                                K dispozici: 1                                                                 Tlumočník a jeho role ve 21.století

                                                                 DÉLKA: 80 min.
                                                                 KAPACITA: 30 lidí

                                                                 Popis aktivity

                                                                 Workshop je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, co obnáší tlumočnická profese. Ukážeme si, jak se stát tlumočníkem, na co je třeba se připravit a jaká jsou v současnosti úskalí této práce. V praktické části se účastníci naučí základní rétorická a artikulační cvičení, připraví se na malou tlumočnickou zakázku a vyzkouší si převod mluveného slova z němčiny do češtiny přímo v tlumočnických kabinách.

                                                                 Určeno pro
                                                                 Studenty středních škol

                                                                 Místo, kde aktivita proběhne
                                                                 FF OU, Katedra germanistiky

                                                                 Aktivitu nelze realizovat on-line formou

                                                                 Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                 Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                                 Odpovědná osoba

                                                                 Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

                                                                 Stanislava Majcherová

                                                                 K dispozici: 2                                                                  Jak efektivně překládat texty

                                                                  DÉLKA: 80 min.
                                                                  KAPACITA: 30 lidí

                                                                  Popis aktivity

                                                                  Workshop představí nové možnosti při práci na překladu textů. S pomocí připraveného materiálu se dozvíte, jak efektivně využívat na trhu dostupné elektronické slovníky, on-line překladové aplikace nebo internetové databáze. Účastnici workshopu si budou moci vyzkoušet připravené aplikace a on-line materiály orientované na překlad a také výuku němčiny.

                                                                  Určeno pro
                                                                  Studenty středních škol

                                                                  Místo, kde aktivita proběhne
                                                                  FF OU, Katedra germanistiky

                                                                  Aktivitu lze realizovat on-line formou

                                                                  Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                                  Odpovědná osoba

                                                                  Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

                                                                  Stanislava Majcherová

                                                                  K dispozici: 1                                                                   Kulturní a literární život na Hlučínsku

                                                                   DÉLKA: 80 min.
                                                                   KAPACITA: 30 lidí

                                                                   Popis aktivity

                                                                   Ve workshopu bude představeno území Hlučínska a jeho pohnutá historie, která je ovlivněna německým aspektem. Tento vliv je možné pozorovat v různých oblastech, workshop se však zaměří především na oblast kultury a literatury. V diskusi po úvodní prezentaci budou blíže rozvedena konkrétní témata a analyzovány vybrané ukázky z děl regionálních spisovatelů, které dokumentují mnohonárodnostní soužití a jeho výhody i úskalí.

                                                                   Určeno pro
                                                                   Studenty středních škol

                                                                   Místo, kde aktivita proběhne
                                                                   FF OU, Katedra germanistiky

                                                                   Aktivitu lze realizovat on-line formou

                                                                   Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                                   Odpovědná osoba

                                                                   Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

                                                                   Stanislava Majcherová

                                                                   K dispozici: 1                                                                    Na počátku bylo Slovo… aneb Kdo si hraje, nezlobí

                                                                    DÉLKA: 80 min.
                                                                    KAPACITA: 30 lidí

                                                                    Popis aktivity

                                                                    Známý citát v názvu workshopu nemá implikovat jeho obsahovou, ale spíše formální stránku – workshop chce ukázat, jakou má slovo v lidské společnosti důležitou funkci a jak je nutné s ním nakládat obezřetně. Budeme se tedy zabývat slovíčky, německou slovní zásobou, různými významy slov a otázkou jejich vhodnosti v rozdílných kontextech. To vše hravou formou a v podobě soutěží.

                                                                    Určeno pro
                                                                    Studenty středních škol

                                                                    Místo, kde aktivita proběhne
                                                                    FF OU, Katedra germanistiky

                                                                    Aktivitu lze realizovat on-line formou

                                                                    Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                                    Odpovědná osoba

                                                                    Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

                                                                    Stanislava Majcherová

                                                                    K dispozici: 1                                                                     Už jste to slyšeli? Hodina s hudbou z německého jazykového prostoru

                                                                     DÉLKA: 80 min.
                                                                     KAPACITA: 30 lidí

                                                                     Popis aktivity

                                                                     Workshop nabízí skvělou příležitost, jak si procvičit poslech s porozuměním zábavnou formou. Účastníci budou seznámeni s průřezem historie německé hudby, a to jak vážné, tak populární. Prezentace bude provázena konkrétními ukázkami německy mluvících interpretů a interaktivními cvičeními.

                                                                     Určeno pro
                                                                     Studenty středních škol

                                                                     Místo, kde aktivita proběhne
                                                                     FF OU, Katedra germanistiky

                                                                     Aktivitu lze realizovat on-line formou

                                                                     Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                                     Odpovědná osoba

                                                                     Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

                                                                     Stanislava Majcherová

                                                                     K dispozici: 1                                                                      Německo a Rakousko – shody a rozdíly

                                                                      DÉLKA: 80 min.
                                                                      KAPACITA: 30 lidí

                                                                      Popis aktivity

                                                                      Workshop se věnuje vybraným německým a rakouským reáliím a zaměřuje se na konfrontaci obou zemí v oblasti hospodářství, turismu, politického zřízení, historie, médií a kulturního a společenského života.

                                                                      Určeno pro
                                                                      Studenty středních škol

                                                                      Místo, kde aktivita proběhne
                                                                      FF OU, Katedra germanistiky

                                                                      Aktivitu lze realizovat on-line formou

                                                                      Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                      Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                                      Odpovědná osoba

                                                                      Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

                                                                      Stanislava Majcherová

                                                                      K dispozici: 2                                                                       „Hummeln im Hintern haben“ – frazeologismy v každodenním životě

                                                                       DÉLKA: 80 min.
                                                                       KAPACITA: 30 lidí

                                                                       Popis aktivity

                                                                       V běžném životě užíváme spoustu ustálených výrazů, rčení a přísloví, aniž bychom jim věnovali bližší pozornost. Přitom mnohé z nich jsou velmi bizarní. Jak tyto frazeologismy vznikly? Co přesně znamenají a za jakých okolností se dají, nebo naopak nedají použít? To vše se z perspektivy německého jazyka dozvíte zábavnou formou ve workshopu německých rodilých mluvčích, lektorů katedry.

                                                                       Určeno pro
                                                                       Studenty středních škol

                                                                       Místo, kde aktivita proběhne
                                                                       FF OU, Katedra germanistiky

                                                                       Aktivitu lze realizovat on-line formou

                                                                       Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                                       Odpovědná osoba

                                                                       Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

                                                                       Stanislava Majcherová

                                                                       K dispozici: 1                                                                        Křížem krážem německy mluvícími zeměmi

                                                                        DÉLKA: 80 min.
                                                                        KAPACITA: 30 lidí

                                                                        Popis aktivity

                                                                        Workshop se věnuje aktuálním tématům z reálií německy mluvících zemí a zaměřuje se na turisticky atraktivní místa a další zajímavosti, které stojí za to poznat na vlastní oči. Po teoretickém úvodu následuje praktická část, která spočívá v kreativní práci účastníků ve skupinách. Získané znalosti si žáci mohou ověřit v závěrečném vědomostním kvízu.

                                                                        Určeno pro
                                                                        Studenty středních škol

                                                                        Místo, kde aktivita proběhne
                                                                        FF OU, Katedra germanistiky

                                                                        Aktivitu lze realizovat on-line formou

                                                                        Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                                        Odpovědná osoba

                                                                        Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

                                                                        Stanislava Majcherová

                                                                        K dispozici: 2                                                                         Mor, smrt a umírání v umění pozdního středověku

                                                                         DÉLKA: 60 min.
                                                                         KAPACITA: 30 lidí

                                                                         Popis aktivity
                                                                         Smrt je jedinou jistotou v životě člověka. Přestože se nevyhne nikomu z nás, je dnes tabuizována, opomíjena. Jinak ale tomu bylo ve středověku, kdy byla každodenní součástí života středověkého člověka, promítala se do mnoha oblastí lidské činnosti, byla součástí umění, rituálů a pověr. Jaký příběh nám o smrti, nemoci a umírání vypráví umění, co se o nich dnes nového můžeme dovědět?

                                                                         Určeno pro
                                                                         Studenty středních škol

                                                                         Místo, kde aktivita proběhne
                                                                         Po domluvě s lektorkou, přednáška se může konat také online.

                                                                         Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                         Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

                                                                         Odpovědná osoba
                                                                         PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

                                                                         K dispozici: 3                                                                          Obyčejné věci

                                                                          DÉLKA: 90 min.
                                                                          KAPACITA: 50 lidí

                                                                          Popis aktivity

                                                                          Workshop s názvem „Obyčejné věcí“ byl zaměřen na téma transformace běžných předmětů, které nás obklopují, do nových vztahů, kontextů a forem v médiu malby, kresby, koláže atd.
                                                                          S použitím tradičních i netradičních postupů si studenti vyzkoušejí malbu, práci s šablonami, vytváření vizuálních struktur s využitím běžných „hobby“ nástrojů prostředků i možnost kombinace tradiční volné tvorby s postprodukčními postupy.

                                                                          Určeno pro
                                                                          Studenty středních škol

                                                                          Místo, kde aktivita proběhne
                                                                          Dle domluvy s lektorem

                                                                          Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                          Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                          Odpovědná osoba
                                                                          MgA. Jiří Kuděla, Ph.D., Ivo Sumec

                                                                          K dispozici: 2                                                                           Digitální obraz

                                                                           DÉLKA: 90 min.
                                                                           KAPACITA: 50 lidí

                                                                           Popis aktivity

                                                                           Seznámení se základními pojmy, principy tvorby a editace digitálního obrazu, informačními zdroji, historií využití počítačů v umělecké tvorbě a základy digitální technologie zpracování obrazu.

                                                                           Určeno pro
                                                                           Studenty středních  a žáky základních škol

                                                                           Místo, kde aktivita proběhne
                                                                           Dle domluvy s lektorem

                                                                           Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                           Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                           Odpovědná osoba
                                                                           Ivo Sumec

                                                                           K dispozici: 1                                                                            Jak vládli českoslovenští stalinisté? Vyšetřování případu Silné čtyřky

                                                                            DÉLKA: od 80 min.
                                                                            KAPACITA: 30 lidí

                                                                            Popis aktivity

                                                                            V únoru 1948 se v Československu chopila mocenského monopolu komunistická strana. Cílem badatelsky zaměřeného workshopu bude na příkladu jedné konkrétní kauzy zjistit, jak fungovala komunistická diktatura. Budete pracovat s dobovými dokumenty, nahlédnete vzdálenou dobu z různých perspektiv tehdejších lidí, a hlavně se stanete vyšetřovateli, kteří budou muset zjistit, co se stalo v jednom malém městě, které v roce 1949 zažívalo velký strach z komunistických funkcionářů. Co se stalo ve Velkém Meziříčí a proč se o to zajímalo i vedení státu?

                                                                            Určeno pro
                                                                            Studenty středních škol

                                                                            Místo, kde aktivita proběhne
                                                                            Dle domluvy s lektorem

                                                                            Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou.

                                                                            Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                            Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                            Odpovědná osoba
                                                                            Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.

                                                                            K dispozici: 2                                                                             Galerie, kunstkomory a kabinety kuriozit jako obrazy světa raného novověku

                                                                             DÉLKA: 90 min.
                                                                             KAPACITA: 50 lidí

                                                                             Popis aktivity

                                                                             Kunstkomory spolu s galeriemi a kabinety kuriozit představují specifický obraz světa, který jako by vypadl z Borgesových povídek, kdy jsou do jedné kategorie řazeny předměty, zpravidla přírodního či artificiálního charakteru, které mají z dnešního hlediska máloco společného. Zároveň se zakládání kunstkomor a kabinetů kuriozit stalo jedním z podnětů vývoje, který nakonec vedl ke vzniku moderních muzeí a galerií. Přednáška se v úvodu zaměří na představení a charakteristiku nejznámějších kunstkomor v Itálii a v zaalpské Evropě, přičemž hlavní náplní přednášky bude galerie a kunstkomora císaře Rudolfa II., která představuje nejvýznamnější příklad sbírky tohoto typu ve střední Evropě. Závěr přednášky bude věnován kunstkomoře a galerii arcivévody Leopolda Viléma, která se stala její nástupkyní.

                                                                             Určeno pro
                                                                             Studenty středních škol

                                                                             Místo, kde aktivita proběhne
                                                                             Dle domluvy s lektorem

                                                                             Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                             Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                             Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                             Odpovědná osoba
                                                                             dr. Jaromír Olšovský

                                                                             K dispozici: 2                                                                              Úvod do judaismu

                                                                              DÉLKA: 60 min.
                                                                              KAPACITA: 30 lidí

                                                                              Popis aktivity
                                                                              Vzdělávací přednáška

                                                                              Určeno pro
                                                                              Studenty středních škol

                                                                              Místo, kde aktivita proběhne
                                                                              Po domluvě s lektorem

                                                                              Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                              Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                              Zodpovědná osoba
                                                                              doc. ThDr. Tomáš Novotný

                                                                              K dispozici: 3                                                                               Jak si firmy vybírají zaměstnance?

                                                                               KAPACITA: 30 lidí

                                                                               Popis aktivity

                                                                               Assessment centrum (AC) je technika, jejímž cílem je zhodnotit vhodnost a rozsah schopností a dovedností účastníků pro konkrétní pracovní skupiny, případně pracovní týmy či celé firmy. Je zaměřená hlavně na hodnocení sociálních, komunikačních a analytických schopností jedinců i skupin, jejich motivaci a schopnosti řešit problémy. V současné době patří mezi často užívané moderní diagnostické, psychosociální a sociometrické metody při výběru zaměstnanců. Přijďte si vyzkoušet, jaké úlohy na Vás mohou v rámci reálného AC čekat.

                                                                               Určeno pro
                                                                               Studenti středních škol

                                                                               Místo, kde aktivita proběhne
                                                                               Dle domluvy s lektorem

                                                                               Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

                                                                               Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                               Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                               Odpovědná osoba
                                                                               Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA

                                                                               K dispozici: 3                                                                                Jak si dnes firmy rozvíjí své zaměstnance?

                                                                                KAPACITA: 30 lidí

                                                                                Popis aktivity


                                                                                Development Centrum (DC) je moderní technika, která slouží firmám, organizacím, institucím ke zmapování kompetencí zaměstnanců a nastavení plánů jejich dalšího rozvoje. V průběhu DC účastníci prochází řadou individuálních a skupinových situací (modelové situace, případové studie, profesní psychodiagnostika apod.), které svojí povahou odpovídají kompetencím potřebným pro úspěch na dané pozici, v dané firmě, organizaci, instituci. V současné době patří mezi stále populárnější metody posuzování zaměstnanců, poskytuje spolehlivé a relevantní informace o jejich silných stránkách a možnostech jejich rozvoje, které by jiným způsobem jejich zaměstnavatelé nezjistili. Přijďte si vyzkoušet, jaké úlohy na Vás mohou v rámci skutečného DC čekat.

                                                                                 

                                                                                Určeno pro
                                                                                Studenti středních škol

                                                                                Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                Dle domluvy s lektorem

                                                                                Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

                                                                                Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                Odpovědná osoba
                                                                                Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA

                                                                                K dispozici: 3                                                                                 Nahoře a dole v dole

                                                                                 DÉLKA: 45 min.

                                                                                 Popis aktivity

                                                                                 Žáci se seznámí s pojmem „kamenouhelný důl“ a neformálně, prostřednictvím diskuze, krátkých aktivit, fotodokumentace a modelu kamenouhelného dolu se seznámí s prostředím technických památek. Program vede k vysvětlení pojmů: technika, uhlí, důl, horník a k pozici dolu v kulturněhistorické minulosti regionu.

                                                                                 Určeno pro
                                                                                 Žáci základních škol

                                                                                 Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                 Dle domluvy s lektorem

                                                                                 Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                 Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

                                                                                 Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

                                                                                 Odpovědná osoba
                                                                                 PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, PhD.

                                                                                 K dispozici: 1                                                                                  Technická památka

                                                                                  DÉLKA: 45 min.

                                                                                  Popis aktivity

                                                                                  Beseda s krátkými aktivitami k tématu „technické památky na Ostravsku a práce památkáře“. Studenti se prostřednictvím řízené diskuze, ukázek z terénní práce památkáře (fotodokumentace) a video prezentace seznámí s profesí „technického“ památkáře a prohloubí si své znalosti o lokalitě, ve které žijí či studují. Cílem programu je osvěta v oblasti průmyslového dědictví Ostravy. Program by měl vést ke vzbuzení zájmu o probírané téma a o možnosti využití technických památek jako edukačního nástroje k naplnění cílů vlastní výuky.

                                                                                  Určeno pro
                                                                                  Studenty středních škol

                                                                                  Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                  Dle domluvy s lektorem

                                                                                  Aktivita nelze uskutečná on-line formou

                                                                                  Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                  Odpovědná osoba
                                                                                  PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, PhD.

                                                                                  K dispozici: 1                                                                                   Myslet sociologicky, vidět sociologicky

                                                                                   DÉLKA: 45 min.

                                                                                   Popis aktivity

                                                                                   Přednáška představuje sociologii jako specifický způsob myšlení a vidění světa, který vychází ze skutečnosti, že lidé nežijí ve světě izolovaně, ale ve společnosti druhých.

                                                                                   Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                   Dle domluvy s lektorem

                                                                                   Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                   Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                   Odpovědná osoba
                                                                                   PhDr. Roman Vido, Ph.D. 

                                                                                   Žádná volná místa                                                                                    Proměny a vývoj architektury Ostravy v první polovině 20. století

                                                                                    DÉLKA: 90 min.
                                                                                    KAPACITA: 50 lidí

                                                                                    Popis aktivity

                                                                                    Rozmach těžkého průmyslu v 19. století přispěl k bouřlivému rozvoji Moravské Ostravy a jeho okolí. Rychlý růst počtu obyvatel města a transformace kdysi bezvýznamného příhraničního městečka v průmyslové centrum Rakousko-uherské monarchie a Československé republiky se výrazně odrazilo v podobě města a proměně jeho zástavby. Své stavby zde realizovali přední rakouští a čeští architekti a zdejší stavební kultura tak dokázala vždy rychle reagovat na aktuální stavební trendy. Přednáška se zaměří zvláště na proměnu architektury před a po I. světové válce. Tedy ukáže závislost a přímé vazby ostravské stavební praxe na Vídeň v době monarchie (pozdní historismus, secese a moderna) a následně novou poválečnou orientaci na Prahu (kubismus, tradicionalismus, funkcionalismus), spjatou s ambicemi Ostravy stát se hlavním hospodářským a kulturním centrem regionu.

                                                                                    Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                    Dle domluvy s lektorem

                                                                                    Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                    Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                    Odpovědná osoba
                                                                                    dr. Jiří Jung

                                                                                    K dispozici: 1                                                                                     Umění jako válečná kořist

                                                                                     DÉLKA: 90 min.
                                                                                     KAPACITA: 50 lidí

                                                                                     Popis aktivity

                                                                                     Války a dobývání nebyly vždy doprovázené jen bezuzdným ničením kulturního dědictví, ale často se umělecká díla, starožitnosti a kulturní památky stávaly cílenou válečnou kořistí. Byly stvrzením triumfu nad poraženým národem a zároveň měly obohatit soukromé či státní sbírky umění a pomoci tak budovat umělecké galerie. Přednáška se po krátkém úvodu spjatém s loupežemi uměleckých děl ve starověku a středověku zaměří na nejznámější akce daného typu v novodobých dějinách, a to drancování Prahy Švédy v roce 1648, Napoleonova válečná kořist ve formě uměleckých děl z Itálie a do třetice loupeže umění nacistickým Německem a budování Hitlerovy galerie v Linci.

                                                                                     Určeno pro
                                                                                     Studenty středních škol

                                                                                     Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                     Dle domluvy s lektorem

                                                                                     Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                     Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                     Odpovědná osoba
                                                                                     dr. Jiří Jung

                                                                                     K dispozici: 1                                                                                      Německý jazyk v českých zemích: minulost a přítomnost

                                                                                      DÉLKA: 60 min.
                                                                                      KAPACITA: 50 lidí

                                                                                      Popis aktivity

                                                                                      Po celá staletí sloužila v Čechách a na Moravě jako prostředek komunikace vedle češtiny také němčina. Jak vznikla tato česko-německá dvojjazyčnost? Jak se měnilo postavení němčiny v průběhu let? Jak ovlivnila němčina češtinu? Najdeme její vliv i v současném jazyce? Přednáška nabízí odpovědi na tyto otázky i zamyšlení nad tím, jakou roli hraje němčina v dnešní české společnosti.

                                                                                      Určeno pro
                                                                                      Studenty středních škol

                                                                                      Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                      Dle domluvy s lektorem

                                                                                      Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                      Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                      Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                      Odpovědná osoba
                                                                                      prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

                                                                                      K dispozici: 2                                                                                       Nejdůležitější milníky historie německy mluvících zemí

                                                                                       DÉLKA: 60 min.
                                                                                       KAPACITA: 50 lidí

                                                                                       Popis aktivity

                                                                                       Přednáška představuje velmi názornou a hravou formou dějiny německy mluvících zemí. Její samozřejmou součástí jsou autentické ukázky a interaktivní cvičení. Pozornost je zaměřena především na oblasti, které mohou žáci SŠ využít při přípravě na maturitní zkoušku.

                                                                                       Určeno pro
                                                                                       Studenty středních škol

                                                                                       Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                       Dle domluvy s lektorem

                                                                                       Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                       Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                       Odpovědná osoba
                                                                                       doc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D.

                                                                                       K dispozici: 1                                                                                        Vyjadřují Češi a Němci emoce stejným způsobem?

                                                                                        DÉLKA: 60 min.
                                                                                        KAPACITA: 50 lidí

                                                                                        Popis aktivity

                                                                                        Emoce významným způsobem ovlivňují život každého z nás. Vyjádřit je můžeme jednak pomocí nejazykových prostředků, jako jsou gesta, mimika, držení těla, tak také pomocí pestré škály jazykových prostředků. Užívají se v češtině a v němčině stejné nebo odlišné jazykové prostředky? Odpověď na tuto otázku budeme společně hledat v této prakticky zaměřené přednášce, která posluchačům na vybraných příkladech emocí ukáže, jaké výzkumné metody lze v daném případě využít, přiblíží některé moderní nástroje užívané v česko-německé srovnávací jazykovědě a v neposlední řadě také představí některé zajímavé výsledky srovnání.

                                                                                        Určeno pro
                                                                                        Studenty středních škol

                                                                                        Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                        Dle domluvy s lektorem

                                                                                        Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                        Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                        Odpovědná osoba
                                                                                        Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.

                                                                                        K dispozici: 1                                                                                         F. Dostojevskij a problém svědomí

                                                                                         DÉLKA: 45 min.
                                                                                         KAPACITA: 30 lidí

                                                                                         Popis aktivity

                                                                                         Přednáška je zaměřena na dílo F. M. Dostojevského z filosofického a psychologického hlediska. Studenti se mohou zamyslet nad otázkami svědomí, trestu, svobody a lásky.

                                                                                         Určeno pro
                                                                                         Studenty středních škol

                                                                                         Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                         Po domluvě s lektorkou

                                                                                         Aktivita nelze uskutečnit v on-line formě. Po domluvě s lektorkou je možné přednášku realizovat v anglickém jazyce.

                                                                                         Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                         Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

                                                                                         Odpovědná osoba
                                                                                         Dr. phil. Lenka Naldoniová

                                                                                          

                                                                                         K dispozici: 1                                                                                          Tematická a klíčová slova textu

                                                                                          DÉLKA: 90 min.
                                                                                          KAPACITA: 25 lidí

                                                                                          Popis aktivity

                                                                                          Cílem bloku Tematická a klíčová slova textu je představit studentům prostřednictvím analýzy konkrétních textů možnosti kvantitativní tematické analýzy. Konkrétně půjde o analýzu tzv. tematických a klíčových slov. Pro realizaci kurzu je nutné, aby studenti měli možnost pracovat s PC (např. ve dvojicích). V úvodní části budou představeny principy analýzy obou typů slov, následně studenti dostanou texty (v elektronické formě), které budou sami analyzovat. Na závěr bude představena metoda měření tematické koncentrace a její aplikace při analýze politických projevů a literárních textů.

                                                                                          Určeno pro
                                                                                          Studenty středních škol

                                                                                          Kde daná aktivita proběhne
                                                                                          FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

                                                                                          Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

                                                                                          Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                          Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                          Odpovědná osoba
                                                                                          doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

                                                                                          K dispozici: 1                                                                                           Vypočítavý studentík aneb Slohovka v číslech a vzorcích

                                                                                           DÉLKA: 90 min.
                                                                                           KAPACITA: 25 lidí

                                                                                           Popis aktivity

                                                                                           Slovní bohatství, vyspělá slovní zásoba, dodržování tématu, ale i originalita. Je toho hodně, co dělá dobrou slohovku. Zda dodržuji všechno, co mám, mi pomůže zjistit chytrý software a trocha počítání. Můžu se porovnat s kamarádem, zjistím, že vysoké slovní bohatství není třeba vždycky ideální, nebo mi dojde, že můj popis vlastně vůbec není popisný. Toto všechno a mnohem více se naučíte na workshopu, který si pro Vás nachystala katedra českého jazyka FF OU.

                                                                                           Určeno pro
                                                                                           Studenty středních škol

                                                                                           Kde daná aktivita proběhne
                                                                                           FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

                                                                                           Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

                                                                                           Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                           Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                           Odpovědná osoba
                                                                                           Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

                                                                                           K dispozici: 2                                                                                            Jak očistit jazyk aneb Brusičství v české jazykovědě

                                                                                            DÉLKA: 90 min.
                                                                                            KAPACITA: 25 lidí

                                                                                            Popis aktivity
                                                                                            Slamotrus, chřípoprach, učna a další. Na základě práce s texty různého stáří se studenti seznámí s brusičskými zásahy do jazyka a s neumělým doplňováním slovní zásoby. Jakým způsobem puristé pracovali? Jaké jazykové jevy se snažili vymýtit a proč? Bylo jejich neologizování vždy tak neústrojné? A můžeme dnes jejich snahy vůbec hodnotit kladně? Studenti sami budou mít možnost brusičskou praxi zhodnotit a přemýšlet nad ní v kontextu dané historické epochy (baroko, národní obrození, konec 19. století atd.).

                                                                                            Určeno pro
                                                                                            Studenty středních škol

                                                                                            Kde daná aktivita proběhne
                                                                                            FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

                                                                                            Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                            Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                            Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                            Odpovědná osoba
                                                                                            Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

                                                                                            Žádná volná místa                                                                                             Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu

                                                                                             DÉLKA: 90 min.
                                                                                             KAPACITA: 25 lidí

                                                                                             Popis aktivity
                                                                                             Cílem tematického bloku Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu je představit studentům specifickou verzi češtiny, na kterou nebývá v hodinách českého jazyka zaměřena primární pozornost. V průběhu semináře se studenti seznámí s autentickou mluvou příslušníků vězeňské a drogové subkultury. Věnovat se budou nejen samotným výrazovým prostředkům pocházejícím z aktuálních výzkumů garantky bloku a jejích posluchačů, ale naleznou rovněž odpověď na otázku, jaký smysl má substandardní mluva pro její uživatele. Důraz bude kladen na srozumitelnost a názornost výkladu i využití množství ilustračního materiálu.

                                                                                             Určeno pro
                                                                                             Studenty středních škol

                                                                                             Kde daná aktivita proběhne
                                                                                             FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

                                                                                             Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                             Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                             Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                             Odpovědná osoba
                                                                                             PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

                                                                                             K dispozici: 1                                                                                              Wales: země hobitů

                                                                                              DÉLKA: 45 min.
                                                                                              KAPACITA: 30 lidí

                                                                                              Popis aktivity

                                                                                              Snad nejméně známá část Velké Británie zůstává – podobně jako Tolkienův Kraj – vždy lehce stranou a sama pro sebe. Většina obyvatel o širém velkém světě mnoho neví, ba dokonce se najdou i tací, kteří nejdále došli na druhou stranu rodného údolí. Vítejte v zemi deště, přelízek, ovcí a draků! Cestopisná přednáška.

                                                                                              Určeno pro
                                                                                              Žáky základních a studenty středních škol

                                                                                              Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                              Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                              Dle domluvy s lektorem

                                                                                              Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                              Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                              Lektor přednášky
                                                                                              Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

                                                                                              K dispozici: 1                                                                                               Svérázná Korsika

                                                                                               DÉLKA: 45 min.
                                                                                               KAPACITA: 30 lidí

                                                                                               Popis aktivity

                                                                                               Ostrov ve středomoří patří Francii skutečně jen papírově. Korsika má svůj osobitý vzhled, jazyk, kulturu a dokonce i vůni. Co je psáno, zde rozhodně není taky dáno, a jakékoli dobrodružství ozvláštňují ti nejneočekávatelnější zástupci živočišné i rostlinné říše. Co se Korsičanů týče, nelze než souhlasit s Asterixem: jsou nedůtkliví. Cestopisná přednáška.

                                                                                               Určeno pro
                                                                                               Žáky základních a studenty středních škol

                                                                                               Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                               Dle domluvy s lektorem

                                                                                               Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                               Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                               Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                               Lektor přednášky
                                                                                               Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

                                                                                               K dispozici: 1                                                                                                Indický Himálaj

                                                                                                DÉLKA: 45 min.
                                                                                                KAPACITA: 30 lidí

                                                                                                Popis aktivity

                                                                                                Nejvyšší hory světa zasahují do Indie jen docela malou částí. I tato část je ale ve srovnání s čímkoli v Česku obrovská a dechberoucí. Výprava do Himálají je vždy spojena s jistými specifiky, v tomto případě půvabně okořeněnými indickou kulturou plnou krav, kari, divokých řidičů a někdy také užaslého ticha. Cestopisná přednáška.

                                                                                                Určeno pro
                                                                                                Žáky základních a studenty středních škol

                                                                                                Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                                Dle domluvy s lektorem

                                                                                                Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                                Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                                Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                                Lektor přednášky
                                                                                                Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

                                                                                                K dispozici: 2                                                                                                 Ze života stromů

                                                                                                 DÉLKA: 45 min.
                                                                                                 KAPACITA: 30 lidí

                                                                                                 Popis aktivity

                                                                                                 Stromy rostou všude okolo nás, a přesto jsou to bytosti veskrze záhadné. Vždyť kdo z nás skutečně rozumí jejich světu? A je vůbec možné porozumět bytosti, která komunikuje chutěmi, žije v jiném čase a stojí u toho na hlavě? Interaktivní přednáška o životě stromů z jejich úhlu pohledu.

                                                                                                 Určeno pro
                                                                                                 Žáky základních a studenty středních škol

                                                                                                 Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                                 Dle domluvy s lektorem

                                                                                                 Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                                 Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                                 Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                                 Lektor přednášky
                                                                                                 Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

                                                                                                 K dispozici: 2                                                                                                  Ochrana přírody: kudy kam?

                                                                                                  DÉLKA: 45 min.
                                                                                                  KAPACITA: 30 lidí

                                                                                                  Popis aktivity

                                                                                                  Téma ochrany přírody se dnes dostává do popředí v médiích i v našem běžném žití. Málokdy je ale jakýkoli nastíněný problém jednostranný, ba co více, někdy dokonce ani dva či tři úhly pohledu pořád nejsou dost. I přesto je řada věcí, které můžeme udělat a rozhodnout sami a přiložit tak ruku k dílu. Zda s úspěchem, to ukáže čas. Přednáška o teoretické a praktické ochraně přírody v České republice.

                                                                                                  Určeno pro
                                                                                                  Žáky základních a studenty středních škol

                                                                                                  Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                                  Dle domluvy s lektorem

                                                                                                  Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                                  Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                                  Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                                  Lektor přednášky
                                                                                                  Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

                                                                                                  K dispozici: 2                                                                                                   Vážky: pod vodou i na křídlech

                                                                                                   DÉLKA: 45 min.
                                                                                                   KAPACITA: 30 lidí

                                                                                                   Popis aktivity

                                                                                                   Vítejte v podivuhodném světě vážek. Nádherní pestří tvorové, kteří patří mezi nejobratnější letce vůbec, mají život plný překvapivých momentů, které jsou typické právě a jedině pro ně. Vážky se po naší Zemi pohybují mnohem déle než lidé a i když se zdá, že naše informace o nich jsou vcelku komplexní, stále se podivujeme novým a překvapivým faktům, která vyplouvají na světlo podobně jako jejich larvy. Přednáška o životě vážek a o jejich schopnostech.

                                                                                                   Určeno pro
                                                                                                   Žáky základních a studenty středních škol

                                                                                                   Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                                   Dle domluvy s lektorem

                                                                                                   Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                                   Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                                   Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                                   Lektor přednášky
                                                                                                   Mgr. Jana Branwen Helebrandová, Ph.D.

                                                                                                   K dispozici: 1                                                                                                    HMYZ VE VOJENSTVÍ A POLITICE

                                                                                                    DÉLKA: 45 min., 90 min.
                                                                                                    KAPACITA: 30 lidí

                                                                                                    Popis aktivity

                                                                                                    Ve válkách i různorodých konfliktech se od pradávna využívají větší zvířata jako psi nebo koně. Mnohem méně známé je ale využití hmyzu. Podíváte se s námi na barvitou, mrazivou ale někdy i úsměvnou historii zapojení hmyzu do válek – od vrhání hnízd divokých včel do jeskyní nepřátel v dávném pravěku až po moderní projekty na pomezí sci-fi. Můžete se také těšit na smutný příběh „Hitlerova“ brouka, vícenásobné zneužití mandelinky bramborové, neuvěřitelné programy USA a SSSR v průběhu studené války, historii bioteroristických útoků a mnoho dalšího.

                                                                                                    Určeno pro
                                                                                                    Studenty středních škol

                                                                                                    Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                                    Přednáška probíhá na dané střední škole, či na PřF Chittusiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

                                                                                                    Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                                    Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                                    Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

                                                                                                    Lektor přednášky
                                                                                                    Mgr. Petr Pyszko, Ph.D.

                                                                                                    K dispozici: 1                                                                                                     Jedy kolem nás!

                                                                                                     DÉLKA: 120 min.
                                                                                                     KAPACITA: 30 lidí

                                                                                                     Popis aktivity

                                                                                                     Jedovaté látky obklopovaly člověka od nepaměti. V minulosti se velmi často používaly k usmrcení či omráčení kořisti či nepřátel, dnes jsou v popředí jedovaté látky vzniklé činností člověka. Staňte se těmi, kteří s námi podniknou cestu do tajů jedovatých látek a substancí, které mohou být nebezpečné nejenom pro nás, ale také pro ostatní živé organismy.

                                                                                                     Určeno pro
                                                                                                     Studenty středních a základních škol

                                                                                                     Místo, kde aktivita proběhne
                                                                                                     PřF OU, Katedra Biologie a Ekologie. Chittussiho 10.

                                                                                                     Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                                     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                                     Odpovědná osoba

                                                                                                     Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

                                                                                                     Žádná volná místa                                                                                                      Mimoškolní výlety do přírody

                                                                                                      Popis aktivity
                                                                                                      Asistence při plánování mimoškolních aktivit, škol v přírodě, školních výletů a vycházek. V rámci asistence budou mít učitelé možnost konzultace s odborníky v dílčích oborech biologie s možností doporučení vhodných a zajímavých míst k návštěvě. Současně může být, v případě zájmu, při mimoškolní aktivitě zrealizována ukázka studia sledování živočichů, jejich odchytu, značení a dalších metod biologického výzkumu, do kterého se mohou částečně zapojit i samotní žáci.

                                                                                                      Určeno pro
                                                                                                      Děti mateřských škol, Žáci základních škol, Studenti středních škol

                                                                                                      Kde daná aktivita proběhne
                                                                                                      OU Přírodovědecká fakulta, katedra Biologie a Ekologie

                                                                                                      Kdy je možné přednášku realizovat

                                                                                                      Březen – Listopad 2021

                                                                                                      Termín aktivity bude stanoven na základě domluvy s lektorem.

                                                                                                      Odpovědná osoba
                                                                                                      Mgr., Stanislav Ožana, Ph.D.

                                                                                                      K dispozici: 11                                                                                                       Nedoslýchavost

                                                                                                       DÉLKA: 180 min.
                                                                                                       KAPACITA: 25 lidí

                                                                                                       Popis aktivity
                                                                                                       Poradenství, konzultace

                                                                                                       Určeno pro
                                                                                                       Děti mateřských škol, Žáci základních škol, Studenti středních škol

                                                                                                       Kde daná aktivita proběhne
                                                                                                       OU Lékařská fakulta, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

                                                                                                       Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                                                                                                       Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                                       Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                                       Odpovědná osoba
                                                                                                       MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

                                                                                                       Žádná volná místa                                                                                                        Poruchy řeči

                                                                                                        DÉLKA: 20 hod.
                                                                                                        KAPACITA: 25 lidí

                                                                                                        Popis aktivity
                                                                                                        Poradenství, konzultace

                                                                                                        Určeno pro
                                                                                                        Děti mateřských škol, Žáci základních škol, Studenti středních škol

                                                                                                        Kde daná aktivita proběhne
                                                                                                        OU Lékařská fakulta, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

                                                                                                        Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                                                                                                        Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                                        Termín bude bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                                        Odpovědná osoba
                                                                                                        MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

                                                                                                        Žádná volná místa                                                                                                         Poradenství a psychoterapie

                                                                                                         DÉLKA: 60 min.

                                                                                                         Popis aktivity
                                                                                                         Poradenství, konzultace

                                                                                                         Určeno pro
                                                                                                         Studenty středních škol

                                                                                                         Kde daná aktivita proběhne
                                                                                                         OU Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

                                                                                                         Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                                         Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

                                                                                                         Odpovědná osoba
                                                                                                         PhDr. R. Kozáková, Ph.D.

                                                                                                         K dispozici: 1                                                                                                          Určování autorství

                                                                                                          DÉLKA: 90 min.
                                                                                                          KAPACITA: 25 lidí

                                                                                                          Popis aktivity

                                                                                                          Čas od času se objeví literární dílo se sporným autorstvím (mezi nejznámější patří například Homérovy eposy, Shakespearovy hry či Bezručovy básně). Při řešení těchto případů se jako nejefektivnější ukazují tzv. stylometrické metody založené na kvantitativní analýze textu. Tento tematický blok představí studentům problematiku stylometrie a určování autorství nejdříve teoreticky na pozadí konkrétních příkladů z historie i současnosti. V následné praktické části si pak studenti sami vyzkouší zpracovat vlastní analýzu vybraných textů. V případě zájmu o praktickou část je třeba, aby každý student (popř. dvojice) měl k dispozici počítač.

                                                                                                          Určeno pro
                                                                                                          Studenty středních škol

                                                                                                          Kde daná aktivita proběhne
                                                                                                          FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

                                                                                                          Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

                                                                                                          Kdy je možné přednášku realizovat
                                                                                                          Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

                                                                                                          Odpovědná osoba
                                                                                                          Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

                                                                                                           

                                                                                                          K dispozici: 1