Nabídka aktivit pro učitele z oboru geografie

Seznam aktivit

Popis projektu

Komenského mapa je jedním z našich nejvýznamnějších kartografických dokumentů. Cílem práce by bylo zhodnocení zákresu vodních ploch a vodních toků na Komenského mapě a srovnání se skutečností v době vzniku mapy a dnes. Analýzy by probíhaly nástroji zpracování geografických dat, zejména GIS, na základě dostupných geodat. V průběhu zpracování získá a uplatní student znalosti a dovednosti z oblastí: historie kartografie, digitální kartografie, hydrografie, analýza geografických dat.

Garant: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Kontaktujte nás

Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.

Popis projektu

Student si vytipuje větší údolní nádrž v blízkosti svého bydliště, která se nachází na vodním toku. V první fázi se v několika úsecích nad a pod údolní nádrží změří teploty vody obyčejným teploměrem. Tímto se započne monitoring teploty vody v daných úsecích ve vhodných časových intervalech, např. každý den (co dva dny) po dobu jednoho týdne či měsíce. Student také sleduje a zaznamenává dostupné údaje o průtoku v řece z nejbližší vodoměrné stanice (data jsou přístupné online z webových serverů správce vodního toku nebo z webu Českého hydrometeorologického ústavu). Dále student zaznamenává a sleduje informaceo teplotách, srážkách, vlhkosti, atd. z nejbližších klimatologických a srážkoměrných stanic v pravidelných intervalech (např. 1x denně). Ze získaných dat potom student analyzuje vliv údolní nádrže na teplotu vody v závislosti na podmínkách průtoku, daného klimatu a meteorologické situaci v okolí.

Garant: RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.

Kontaktujte nás

Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.

Popis projektu

Student si vytipuje jednu nebo dvě štěrkové lavice v řece v blízkosti svého bydliště. Nutná je dobrá dostupnost lavice za účelem jejího pravidelného monitoringu. V první fázi se během nízkého vodního stavu lavice zaměří a je možno tuto terénní část doplnit o zhodnocení zrnitosti štěrků povrchové vrstvy lavice (např. přímým měřením, fotogranulometrií, sítováním v laboratoři). Z dostupných leteckých snímků se zjistí vývoj plochy lavice a změny v jejím pokrytí vegetací během uplynulých let. Následuje monitoring vývoje lavice: 1) student denně zapisuje online dostupné údaje o průtoku v řece z nejbližší vodoměrné stanice a informace o teplotách a srážkách z nejbližší srážkoměrné stanice a 2) v pravidelných intervalech (např. 1x týdně) lavici přehledně nafotí. Ze získaných dat je možno analyzovat změnu plochy povrchu lavice 1) v závislosti na průtocích v řece, 2) v závislosti na rychlosti sukcese vegetace, která je obvykle podmíněna jak množstvím vody v řece, tak srážkami a teplotami a 3) v případě výskytu vyššího průtoku je možné také sledovat změnu v zrnitosti lavice aktivním přeplavením štěrků.

Garant: doc. RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.

Kontaktujte nás

Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.

Sdílejte mezi přátele