1. Hlavní nabídka
  2.  Střední školy 
  3. Historie a umění- přednáška

Franco včera dnes a zítra. Aktuální dozvuky občanské války

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Dnešní vnímání frankismu a aktuální přívrženci i odpůrci diktátorova odkazu. Debaty a spory o hodnocení diktatury. Frankův režim: vítězové a poražení, postavení žen uvnitř frankistické společnosti. Proměny frankismu v čase arežimní rodiny.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Jiří Chalupa

Žádná volná místa

Galerie, kunstkomory a kabinety kuriozit jako obrazy světa raného novověku

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Kunstkomory spolu s galeriemi a kabinety kuriozit představují specifický obraz světa, který jako by vypadl z Borgesových povídek, kdy jsou do jedné kategorie řazeny předměty, zpravidla přírodního či artificiálního charakteru, které mají z dnešního hlediska máloco společného. Zároveň se zakládání kunstkomor a kabinetů kuriozit stalo jedním z podnětů vývoje, který nakonec vedl ke vzniku moderních muzeí a galerií. Přednáška se v úvodu zaměří na představení a charakteristiku nejznámějších kunstkomor v Itálii a v zaalpské Evropě, přičemž hlavní náplní přednášky bude galerie a kunstkomora císaře Rudolfa II., která představuje nejvýznamnější příklad sbírky tohoto typu ve střední Evropě. Závěr přednášky bude věnován kunstkomoře a galerii arcivévody Leopolda Viléma, která se stala její nástupkyní.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
dr. Jaromír Olšovský

Žádná volná místa

Mor, smrt a umírání v umění pozdního středověku

DÉLKA: 60 min.
KAPACITA: 30 lidí

Popis aktivity
Smrt je jedinou jistotou v životě člověka. Přestože se nevyhne nikomu z nás, je dnes tabuizována, opomíjena. Jinak ale tomu bylo ve středověku, kdy byla každodenní součástí života středověkého člověka, promítala se do mnoha oblastí lidské činnosti, byla součástí umění, rituálů a pověr. Jaký příběh nám o smrti, nemoci a umírání vypráví umění, co se o nich dnes nového můžeme dovědět?

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Po domluvě s lektorkou, přednáška se může konat také online.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorkou.

Odpovědná osoba
PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

K dispozici: 3

Od Velké francouzské revoluce k hnutí žlutých vest

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Francie je všeobecně známá jako kolébka lidských práv. Dějiny této země, včetně událostí posledních měsíců a dní, ale také ukazují, jak křehká může být hranice mezi usilováním o svobodu a násilím. Zaměříme se na tři období francouzské historie, která tento „smyk“ směrem k agresi ilustrují: na Velkou francouzskou revoluci, rok 1968 a hnutí žlutých vest. Jak vlastně za těchto událostí vypadá Francie a kdo jsou Francouzi do nich zapojení, jak žijí, jaké jsou jejich cíle, potřeby, frustrace? Bude nás především zajímat, jaké odpovědi na tyto otázky dává literatura a obecně kulturní události dotyčných období.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
dr. Mariana Orawczak Kunešová

Žádná volná místa

Proměny a vývoj architektury Ostravy v první polovině 20. století

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Rozmach těžkého průmyslu v 19. století přispěl k bouřlivému rozvoji Moravské Ostravy a jeho okolí. Rychlý růst počtu obyvatel města a transformace kdysi bezvýznamného příhraničního městečka v průmyslové centrum Rakousko-uherské monarchie a Československé republiky se výrazně odrazilo v podobě města a proměně jeho zástavby. Své stavby zde realizovali přední rakouští a čeští architekti a zdejší stavební kultura tak dokázala vždy rychle reagovat na aktuální stavební trendy. Přednáška se zaměří zvláště na proměnu architektury před a po I. světové válce. Tedy ukáže závislost a přímé vazby ostravské stavební praxe na Vídeň v době monarchie (pozdní historismus, secese a moderna) a následně novou poválečnou orientaci na Prahu (kubismus, tradicionalismus, funkcionalismus), spjatou s ambicemi Ostravy stát se hlavním hospodářským a kulturním centrem regionu.

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
dr. Jiří Jung

K dispozici: 1

T. G. Masaryk: problémy nihilismu

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity
Přednáška je zaměřena na filosofické úvahy T. G. Masaryka a jeho vztah k ruské filosofii a literatuře. Studenti se také seznámí s myšlenkami Dostojevského, kterému Masaryk věnoval svou knihu „Rusko a Evropa“.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Dr. phil. Lenka Naldoniová

K dispozici: 1

Technická památka

DÉLKA: 45 min.

Popis aktivity

Beseda s krátkými aktivitami k tématu „technické památky na Ostravsku a práce památkáře“. Studenti se prostřednictvím řízené diskuze, ukázek z terénní práce památkáře (fotodokumentace) a video prezentace seznámí s profesí „technického“ památkáře a prohloubí si své znalosti o lokalitě, ve které žijí či studují. Cílem programu je osvěta v oblasti průmyslového dědictví Ostravy. Program by měl vést ke vzbuzení zájmu o probírané téma a o možnosti využití technických památek jako edukačního nástroje k naplnění cílů vlastní výuky.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivita nelze uskutečná on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Ing. Jaromír Olšovský, PhD.

Žádná volná místa

Umění jako válečná kořist

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 50 lidí

Popis aktivity

Války a dobývání nebyly vždy doprovázené jen bezuzdným ničením kulturního dědictví, ale často se umělecká díla, starožitnosti a kulturní památky stávaly cílenou válečnou kořistí. Byly stvrzením triumfu nad poraženým národem a zároveň měly obohatit soukromé či státní sbírky umění a pomoci tak budovat umělecké galerie. Přednáška se po krátkém úvodu spjatém s loupežemi uměleckých děl ve starověku a středověku zaměří na nejznámější akce daného typu v novodobých dějinách, a to drancování Prahy Švédy v roce 1648, Napoleonova válečná kořist ve formě uměleckých děl z Itálie a do třetice loupeže umění nacistickým Německem a budování Hitlerovy galerie v Linci.

Určeno pro
Studenty středních škol

Místo, kde aktivita proběhne
Dle domluvy s lektorem

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
dr. Jiří Jung

K dispozici: 1

Kapacita aktivity

Délka aktivity

Online aktivity

Menu