1. Hlavní nabídka
  2.  Střední školy 
  3. Český Jazyk - workshop

Jak napsat odborný text

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Cílem tematického bloku Jak napsat odborný text je představit studentům zásady výstavby a formální úpravy odborných textů. Úvodní část se zaměří na pravopisnou rovinu textů, zejména na oblast pravopisu syntaktického (interpunkční znaménka a jejich správné užití, syntaktické chyby, stylistické nedostatky atd.). Dále budou představeny principy horizontálního a vertikálního členění odborných textů, zásady pro jejich formální úpravu a práce se sekundárními zdroji, včetně jejich parafráze a vřazení do vlastního textu či správné citace. Důraz bude kladen na nácvik praktických dovedností a řešení konkrétních problémů.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Odpovědná osoba
Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D., Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

Žádná volná místa

Jak očistit jazyk aneb Brusičství v české jazykovědě

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Slamotrus, chřípoprach, učna a další. Na základě práce s texty různého stáří se studenti seznámí s brusičskými zásahy do jazyka a s neumělým doplňováním slovní zásoby. Jakým způsobem puristé pracovali? Jaké jazykové jevy se snažili vymýtit a proč? Bylo jejich neologizování vždy tak neústrojné? A můžeme dnes jejich snahy vůbec hodnotit kladně? Studenti sami budou mít možnost brusičskou praxi zhodnotit a přemýšlet nad ní v kontextu dané historické epochy (baroko, národní obrození, konec 19. století atd.).

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

Žádná volná místa

Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Cílem tematického bloku Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu je představit studentům specifickou verzi češtiny, na kterou nebývá v hodinách českého jazyka zaměřena primární pozornost. V průběhu semináře se studenti seznámí s autentickou mluvou příslušníků vězeňské a drogové subkultury. Věnovat se budou nejen samotným výrazovým prostředkům pocházejícím z aktuálních výzkumů garantky bloku a jejích posluchačů, ale naleznou rovněž odpověď na otázku, jaký smysl má substandardní mluva pro její uživatele. Důraz bude kladen na srozumitelnost a názornost výkladu i využití množství ilustračního materiálu.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

Žádná volná místa

Tematická a klíčová slova textu

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity

Cílem bloku Tematická a klíčová slova textu je představit studentům prostřednictvím analýzy konkrétních textů možnosti kvantitativní tematické analýzy. Konkrétně půjde o analýzu tzv. tematických a klíčových slov. Pro realizaci kurzu je nutné, aby studenti měli možnost pracovat s PC (např. ve dvojicích). V úvodní části budou představeny principy analýzy obou typů slov, následně studenti dostanou texty (v elektronické formě), které budou sami analyzovat. Na závěr bude představena metoda měření tematické koncentrace a její aplikace při analýze politických projevů a literárních textů.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.

K dispozici: 1

Určování autorství

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity

Čas od času se objeví literární dílo se sporným autorstvím (mezi nejznámější patří například Homérovy eposy, Shakespearovy hry či Bezručovy básně). Při řešení těchto případů se jako nejefektivnější ukazují tzv. stylometrické metody založené na kvantitativní analýze textu. Tento tematický blok představí studentům problematiku stylometrie a určování autorství nejdříve teoreticky na pozadí konkrétních příkladů z historie i současnosti. V následné praktické části si pak studenti sami vyzkouší zpracovat vlastní analýzu vybraných textů. V případě zájmu o praktickou část je třeba, aby každý student (popř. dvojice) měl k dispozici počítač.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

Odpovědná osoba
Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

 

K dispozici: 1

Vlastní jména okolo nás – zeměpisná jména / osobní jména

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Jak vznikala zeměpisná jména? Kdo pojmenovává ulice ve městě? Jaký je vztah mezi neoficiálními a oficiálními názvy? Jak vybírají spisovatelé jména pro své postavy? Jaké jméno je možné dát dětem a kdo o tom rozhoduje? Na tyto a další otázky přednáška odpoví; dle zájmu se věnuje buď zeměpisným, nebo osobním jménům.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Odpovědná osoba
doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

K dispozici: 1

Vypočítavý studentík aneb Slohovka v číslech a vzorcích

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity

Slovní bohatství, vyspělá slovní zásoba, dodržování tématu, ale i originalita. Je toho hodně, co dělá dobrou slohovku. Zda dodržuji všechno, co mám, mi pomůže zjistit chytrý software a trocha počítání. Můžu se porovnat s kamarádem, zjistím, že vysoké slovní bohatství není třeba vždycky ideální, nebo mi dojde, že můj popis vlastně vůbec není popisný. Toto všechno a mnohem více se naučíte na workshopu, který si pro Vás nachystala katedra českého jazyka FF OU.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Odpovědná osoba
Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

Žádná volná místa

Kapacita aktivity

Délka aktivity

Online aktivity

Menu