Jak napsat odborný text

DÉLKA: 90 min.
KAPACITA: 25 lidí

Popis aktivity
Cílem tematického bloku Jak napsat odborný text je představit studentům zásady výstavby a formální úpravy odborných textů. Úvodní část se zaměří na pravopisnou rovinu textů, zejména na oblast pravopisu syntaktického (interpunkční znaménka a jejich správné užití, syntaktické chyby, stylistické nedostatky atd.). Dále budou představeny principy horizontálního a vertikálního členění odborných textů, zásady pro jejich formální úpravu a práce se sekundárními zdroji, včetně jejich parafráze a vřazení do vlastního textu či správné citace. Důraz bude kladen na nácvik praktických dovedností a řešení konkrétních problémů.

Určeno pro
Studenty středních škol

Kde daná aktivita proběhne
FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

Kdy je možné přednášku realizovat
Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

Odpovědná osoba
Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D., Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.

Žádná volná místa  Jak očistit jazyk aneb Brusičství v české jazykovědě

  DÉLKA: 90 min.
  KAPACITA: 25 lidí

  Popis aktivity
  Slamotrus, chřípoprach, učna a další. Na základě práce s texty různého stáří se studenti seznámí s brusičskými zásahy do jazyka a s neumělým doplňováním slovní zásoby. Jakým způsobem puristé pracovali? Jaké jazykové jevy se snažili vymýtit a proč? Bylo jejich neologizování vždy tak neústrojné? A můžeme dnes jejich snahy vůbec hodnotit kladně? Studenti sami budou mít možnost brusičskou praxi zhodnotit a přemýšlet nad ní v kontextu dané historické epochy (baroko, národní obrození, konec 19. století atd.).

  Určeno pro
  Studenty středních škol

  Kde daná aktivita proběhne
  FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

  Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

  Kdy je možné přednášku realizovat
  Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

  Odpovědná osoba
  Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D.

  Žádná volná místa   Jazykové korpusy a jejich využití v praxi

   DÉLKA: 90 min.
   KAPACITA: 25 lidí

   Popis aktivity

   Seminář Jazykové korpusy a jejich využití v praxi je určen studentům středních škol, kteří mají zájem prohloubit si znalosti v oblasti moderních lingvistických nástrojů. Jazykový korpus je rozsáhlá kolekce autentických textů, které jsou digitalizovány a uspořádány v jednotném formátu tak, aby umožňovaly snadné vyhledávání jazykových jevů.  Seminář je konkrétně zaměřen na práci s Českým národním korpusem (ČNK). První část semináře bude věnována vysvětlení základních termínů (např. frekvence, lemma, tag, kolokace apod.). V druhé části se pak studenti naučí pracovat s vybranými nástroji ČNK (např. Slovo v kostce, SyD, Kontext nebo KWords). Cílem semináře je poskytnout studentům základní přehled o možnostech využití jazykových korpusů v praxi. V případě zájmu je třeba, aby každý student (popř. dvojice) měl k dispozici počítač.

   Určeno pro
   Studenty středních škol

   Kde daná aktivita proběhne
   FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

   Aktivitu nelze uskutečnit on-line formou

   Kdy je možné přednášku realizovat
   Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem

   Odpovědná osoba
   Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

    

   K dispozici: 1    Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu

    DÉLKA: 90 min.
    KAPACITA: 25 lidí

    Popis aktivity
    Cílem tematického bloku Není paprika jako paprika aneb Co nevíme o českém substandardu je představit studentům specifickou verzi češtiny, na kterou nebývá v hodinách českého jazyka zaměřena primární pozornost. V průběhu semináře se studenti seznámí s autentickou mluvou příslušníků vězeňské a drogové subkultury. Věnovat se budou nejen samotným výrazovým prostředkům pocházejícím z aktuálních výzkumů garantky bloku a jejích posluchačů, ale naleznou rovněž odpověď na otázku, jaký smysl má substandardní mluva pro její uživatele. Důraz bude kladen na srozumitelnost a názornost výkladu i využití množství ilustračního materiálu.

    Určeno pro
    Studenty středních škol

    Kde daná aktivita proběhne
    FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

    Aktivitu lze uskutečnit on-line formou.

    Kdy je možné přednášku realizovat
    Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

    Odpovědná osoba
    PhDr. Lucie Radková, Ph.D.

    K dispozici: 1     Tematická a klíčová slova textu

     DÉLKA: 90 min.
     KAPACITA: 25 lidí

     Popis aktivity

     Cílem bloku Tematická a klíčová slova textu je představit studentům prostřednictvím analýzy konkrétních textů možnosti kvantitativní tematické analýzy. Konkrétně půjde o analýzu tzv. tematických a klíčových slov. Pro realizaci kurzu je nutné, aby studenti měli možnost pracovat s PC (např. ve dvojicích). V úvodní části budou představeny principy analýzy obou typů slov, následně studenti dostanou texty (v elektronické formě), které budou sami analyzovat. Na závěr bude představena metoda měření tematické koncentrace a její aplikace při analýze politických projevů a literárních textů.

     Určeno pro
     Studenty středních škol

     Kde daná aktivita proběhne
     FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

     Aktivita nelze uskutečnit on-line formou

     Kdy je možné přednášku realizovat
     Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

     Odpovědná osoba
     Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

     K dispozici: 1      Vlastní jména okolo nás – zeměpisná jména / osobní jména

      DÉLKA: 90 min.
      KAPACITA: 25 lidí

      Popis aktivity
      Jak vznikala zeměpisná jména? Kdo pojmenovává ulice ve městě? Jaký je vztah mezi neoficiálními a oficiálními názvy? Jak vybírají spisovatelé jména pro své postavy? Jaké jméno je možné dát dětem a kdo o tom rozhoduje? Na tyto a další otázky přednáška odpoví; dle zájmu se věnuje buď zeměpisným, nebo osobním jménům.

      Určeno pro
      Studenty středních škol

      Kde daná aktivita proběhne
      FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

      Kdy je možné přednášku realizovat
      Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

      Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

      Odpovědná osoba
      doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

      Žádná volná místa       Vulgarismy pohledem jazykovědy – etymologie, slovotvorba, stylistika

       DÉLKA: 90 min.
       KAPACITA: 25 lidí

       Popis aktivity

       Cílem tematického bloku Vulgarismy pohledem jazykovědy je představit studentům téma vulgarismů jako pozoruhodných jazykových jednotek. Úvodní část se zaměří na definici vulgarismu, spolu s nadávkou a tabu, a jejich motivační východiska. Na příkladu textů Českého národního korpusu a vybraných literárních děl jsou pak studentům představeny vulgarismy jako zajímavý jazykový materiál z hlediska lexikologie, slovotvorby i stylistiky. Důraz je kladen na práci s textem, představení nástrojů Českého národního korpusu a dalších internetových zdrojů a aktivitu studentů.

       Určeno pro
       Studenty středních škol

       Místo, kde aktivita proběhne
       FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

       Kdy je možné přednášku realizovat
       Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

       Odpovědná osoba

       doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

       Žádná volná místa        Vypočítavý studentík aneb Slohovka v číslech a vzorcích

        DÉLKA: 90 min.
        KAPACITA: 25 lidí

        Popis aktivity

        Slovní bohatství, vyspělá slovní zásoba, dodržování tématu, ale i originalita. Je toho hodně, co dělá dobrou slohovku. Zda dodržuji všechno, co mám, mi pomůže zjistit chytrý software a trocha počítání. Můžu se porovnat s kamarádem, zjistím, že vysoké slovní bohatství není třeba vždycky ideální, nebo mi dojde, že můj popis vlastně vůbec není popisný. Toto všechno a mnohem více se naučíte na workshopu, který si pro Vás nachystala katedra českého jazyka FF OU.

        Určeno pro
        Studenty středních škol

        Kde daná aktivita proběhne
        FF OU, Katedra českého jazyka, Reální 5

        Aktivitu lze uskutečnit on-line formou

        Kdy je možné přednášku realizovat
        Termín bude realizován na základě domluvy s lektorem.

        Odpovědná osoba
        Mgr. Michal Místecký, Ph.D.

        K dispozici: 1         Kapacita aktivity

         Délka aktivity

         Online aktivity